2023-10-16

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, w okresie styczeń-sierpień 2023 eksport towarów z Polski wyniósł 232,4 mld EUR, a import osiągnął 223,5 mld EUR. Saldo handlu zagranicznego było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 8,9 mld EUR, zwiększając się w skali miesiąca o nieco ponad 1,0 mld EUR. Wzrost eksportu w ośmiu pierwszych miesiącach 2023 wyniósł 3,5% r/r, a spadek importu osiągnął -5,7% r/r.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 obroty z pierwszą dziesiątką partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu i było to o 0,9pp więcej niż przed rokiem. Najważniejszym odbiorcą polskiego eksportu były Niemcy (z udziałem 28,2%, +0,3pp r/r), drugie w zestawieniu były Czechy (odpowiednio 6,4%, -0,2pp), a trzecia była Francja (również 6,1%, +0,4pp). W ciągu roku wśród krajów top-10 najsilniej wzrósł udział Ukrainy (+0,6pp do 3,1%), dzięki czemu uplasowała się na 8. miejscu. W skali roku zanotowano istotny spadek udziału eksportu do Unii Europejskiej o 1,4pp do 74,8%.

W okresie styczeń-sierpień 2023 wartość polskiego eksportu wyrażona w EUR zwiększyła się w skali roku dla 7 z 10 głównych partnerów handlowych, najsilniej do Ukrainy (wzrost o 28,5%), Francji (o 12,0%) i Stanów Zjednoczonych (o 9,8%). Natomiast roczny spadek polskiego eksportu miał miejsce w przypadku 3 krajów z pierwszej dziesiątki: Słowacji (-3,8% r/r) oraz Czech i Holandii (w obu przypadkach po -0,1%). Spośród pierwszej 50-tki odbiorców polskiego eksportu wysokie, ponad 20-procentowe roczne wzrosty notowano w przypadku sprzedaży zagranicznej do: Nigerii, Białorusi, Kazachstanu, Maroka, wspomnianej wyżej Ukrainy oraz Turcji.

W okresie styczeń-sierpień 2023 w 4 sekcjach towarowych wg SITC odnotowano roczne wzrosty eksportu, w tym najwyższy obserwowano ponownie w napojach i tytoniu (o 22,8% r/r). W przypadku importu roczny wzrost nastąpił jedynie w 3 sekcjach SITC – najsilniejszy obserwowano również w napojach i tytoniu (o 20,9%).

W samym sierpniu 2023 eksport wyniósł 27,0 mld EUR i zanotowano zmniejszenie jego wartości o 2,7% r/r, podczas gdy w lipcu eksport był o 3,0% niższy w relacji r/r. Jak podał NBP, obniżenie wartości obrotów towarowych następuje przede wszystkim pod wpływem pogłębiających się spadków cen i sierpień był 3. kolejnym miesiącem spadku cen eksportu i 5. miesiącem spadku cen importu, w następstwie spadków cen surowców i podstawowych produktów na rynkach światowych. W skali roku wartość polskiego eksportu była niższa w 5 z 6 kategorii: pogłębiły się m.in. spadki eksportu żywności oraz dóbr konsumpcyjnych. Słabszy niż w poprzednich miesiącach był wzrost eksportu środków transportu (przy dalszym zwiększeniu sprzedaży zagranicznej samochodów dostawczych i ciągników drogowych).

Jeszcze silniej niż eksport zmniejszyła się wartości importu, która w sierpniu 2023 była niższa o 13,1% r/r (vs obniżenia o 10,0% w lipcu) - do poziomu blisko 26,0 mld zł. Zgodnie z komunikatem NBP, zmniejszyła się wartość importu w 5 z 6 kategorii, najsilniej w paliwach, towarach zaopatrzeniowych i dobrach inwestycyjnych. Natomiast utrzymała się tendencja wzrostowa w imporcie środków transportu (zwłaszcza nowych samochodów osobowych). Słabszy wzrost importu części motoryzacyjnych odzwierciedla obserwowaną niższą dynamikę eksportu motoryzacyjnego.