2011-03-14

Uprzejmie informujemy, że posiadacze rachunku PKO KONTO POGODNE objęci są bezpłatną ochroną ubezpieczeniową „SENIOR ASSISTANCE”, świadczoną przez Europ Assistance Holding SA. Ubezpieczenie polega na organizacji pomocy w przypadku wystąpienia w miejscu zamieszkania zdarzenia losowego, kradzieży z włamaniem, nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Ponadto posiadacze rachunku PKO KONTO POGODNE mogą skorzystać z telefonicznej informacji medycznej, rodzinnej oraz komputerowej. Wysokość limitów świadczeń określona jest w Warunkach ubezpieczenia „SENIOR ASSISTANCE”. Ubezpieczenie dostępne jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia. Współposiadacze kont, którzy nie przekroczyli 60 roku życia, będą mogli skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym ukończyli sześćdziesiąty rok życia. Początek ochrony ubezpieczeniowej przypada na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku PKO KONTO POGODNE. W sytuacji wystąpienia zdarzenia należy dokonać telefonicznego zgłoszenia pod całodobowym numerem +48 22 205 50 56 (opłata zgodna z taryfą operatora). Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia oraz sposobu zgłaszania zdarzenia zawarte są w Warunkach ubezpieczenia „SENIOR ASSISTANCE”