2014-04-10

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA uprzejmie informuje, że z dniem 21 października 2010r. z mocy prawa (art. 19 Ustawy z dnia 25 czerwca 2009r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009r. Nr 166, poz. 1317) wygasły umowy o prowadzenie anonimowych rachunków.

Począwszy od dnia 22 października 2010r., środki ze wszystkich niezidentyfikowanych książeczek oszczędnościowych oraz bonów zostały zdeponowane na wyodrębnionym nieoprocentowanym rachunku bankowym.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkie osoby będące w posiadaniu:

  1. książeczek oszczędnościowych na okaziciela z hasłem i bez hasła wystawionych przed dniem 15 lutego 1973 r. na wkłady płatne na każde żądanie i na wkłady terminowe 12- miesięczne, które od dnia 1 lipca 1986 r. są obsługiwane jako wkłady płatne na żądanie,
  2. książeczek terminowych na okaziciela z hasłem lub bez hasła,
  3. depozytowych bonów oszczędnościowych,
  4. depozytowych bonów rewaloryzacyjnych- rocznych wkładów terminowych

o kontakt z najbliższym oddziałem PKO Bankiem Polskim SA w celu zadysponowania środkami zgromadzonymi na powyższych rachunkach.

Pracownicy oddziału zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) poproszą o okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz przedłożenie książeczki lub bonu, o których mowa powyżej.