2015-09-10

Od dnia 10 września 2015 r. w ofercie kart debetowych wydawanych w formie tradycyjnej jest również dostępna karta z funkcją miejską URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej (Wrocławska Karta Płatnicza). Pozostałe parametry, w tym cenowe, są analogiczne dla obydwu rodzajów kart.

Warunki wydania:

 1. Kartę debetową z dodatkową funkcjonalnością może otrzymać posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PKO Banku Polskim (z wyjątkiem kont: Inteligo) w tym także osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18. roku życia, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (dot. tylko posiadaczy rachunków Superkonto Graffiti i PKO Konto Pierwsze).
 2. Posiadacz rachunku może wnioskować o Wrocławską Kartę Płatniczą dla siebie lub dla wskazanych Użytkowników karty (nie dotyczy posiadaczy rachunków Superkonto Graffiti i PKO Konto Pierwsze, do których nie są wydawane karty dla Użytkowników karty).
 3. Istnieje możliwość posiadania do jednego rachunku dla tej samej osoby karty w formie tradycyjnej oraz karty z funkcją miejską URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej, np. PKO Ekspres do PKO Konta za Zero oraz PKO Ekspres do PKO Konta za Zero Wrocławska Karta Płatnicza.
 4. Posiadacz rachunku może wnioskować o Wrocławską Kartę Płatniczą w każdym oddziale PKO Banku Polskiego.
 5. Do realizacji zamówienia Wrocławskiej Karty Płatniczej niezbędne jest udostępnienie w  momencie wnioskowania aktualnej fotografii (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego).
 6. Numer karty miejskiej (11-cyfrowy) umieszczony jest na odwrocie Wrocławskiej Karty Płatniczej.


Funkcjonalność Wrocławskiej Karty Płatniczej
Karta umożliwia:

 1. płacenie za towary i usługi we wszystkich punktach oznaczonych symbolem Visa w Polsce i na świecie, w tym przez internet
 2. wypłatę  gotówki z bankomatów oznaczonych symbolem Visa oraz wpłatę gotówki we wpłatomatch PKO Banku Polskiego SA,
 3. zakup i wgrywanie biletu imiennego długookresowe w automatach biletowych, Punktach Obsługi Klienta lub Biurach Obsługi Klienta, we wszystkich punktach umożliwiających wgrywanie długookresowych biletów komunikacji miejskiej a także przez Internet - zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.urbancard.pl
 4. korzystanie z ulg i zniżek przewidzianych dla URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej - zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.urbancard.pl


Zakup i aktywacja funkcji miejskiej na Wrocławskiej Karcie Płatniczej:
Zakup biletu oraz jego aktywowanie następuje w taki sam sposób jak w przypadku  standardowej Spersonalizowanej URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej zgodnie z Instrukcją użytkowania biletów w formie elektronicznych kart zbliżeniowych zamieszczonej na stronie www.urbancard.pl.  Po zakupie biletu imiennego w internecie konieczne jest jego aktywowanie w mobilnych automatach biletowych.

Aktywacja funkcji płatniczej
Aktywacja karty w zakresie funkcji płatniczej odbywa się niezależnie od aktywacji funkcji miejskiej i dokonywana jest przy pierwszym użyciu karty z wykorzystaniem PIN, np. w bankomacie PKO Banku Polskiego. Funkcja miejska nie aktywuje się przy użyciu funkcji płatniczej.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
Dla Wrocławskiej Karty Płatniczej obowiązują zasady bezpieczeństwa opisane w regulaminie dotyczącym rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO banku Polskim SA (zwanym dalej Regulaminem).

Tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków:

 1. W zakresie skarg, reklamacji i wniosków dotyczących karty płatniczej oraz związanych z nią funkcjonalności obowiązują postanowienia Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące funkcji miejskiej należy składać zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.urbancard.plw sekcji Procedury reklamacyjne.
 3. Zasady korzystania z funkcjonalności karty miejskiej określone na stronie internetowej www.urbancard.pl Zgłoszenie o utracie lub zniszczeniu Wrocławskiej Karty Płatniczej w zakresie:
   1)  funkcji płatniczej należy dokonać w Banku,
   2)  URBANCARD Wrocławskiej Karty  Miejskiej w Biurze Obsługi Klienta, którego adres znajdują się na stronie www.urbancard.pl.
 4. W przypadku konieczności przeniesienia zakodowanego biletu na:
   1)  wznowioną Wrocławską Kartę Płatniczą albo
   2)  Wrocławską Kartę Płatniczą wydaną w miejsce karty unieważnionej albo
   3)  URBANCARD Wrocławską Kartę Miejską w związku z rezygnacją z karty płatniczej
  czynność ta odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach zawierania umowy przewozu środkami  miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu URBANCARD - Wrocławskiej Karty Miejskiej podanymi na www.urbancard.pl, tj. w Biurze Obsługi Klienta po przedstawieniu Potwierdzenia numeru karty miejskiej wystawionego w oddziale  PKO Banku Polskiego, zawierającego imię i nazwisko oraz 11 cyfrowy numer URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej lub okazaniu dotychczasowej karty. Numer URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej znajduje się na rewersie dotychczas posiadanej Wrocławskiej Karty Płatniczej.