2011-02-17

Uprzejmie informujemy, że opublikowany został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 r., które wynosiło 3 224,98 zł. W związku z powyższym przy realizacji dyspozycji na wypadek śmierci złożonych do dnia 31 grudnia 1997r., oddziały PKO Banku Polskiego są obowiązane wypłacić w 2011 r., po śmierci wkładcy z jego wkładów oszczędnościowych objętych dyspozycją na wypadek śmierci, na rzecz osób wskazanych w tej dyspozycji kwotę maksymalnie 173 280,96 zł. Podstawa: art. 181 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zmianami)