2012-07-05

dla lokaty strukturyzowanej opartej na cenie palladu (oferowanej w powiązaniu z 3-miesięczną lokatą terminową) cena palladu z pierwszego dnia obserwacji, o którym mowa w Części II ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia rachunku lokaty terminowej 3-miesięcznej powiązanej z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie palladu, na dzień 3 lipca 2012 r. wynosi 591 USD/oz. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji. Ostateczna wartość bariery wynosi 170% (1004,70 USD/oz), a odsetki za okres umowny w przypadku gdy cena palladu w jakimkolwiek dniu obserwacji będzie równa bądź wyższa od bariery na poziomie 170% początkowej wartości ceny palladu tj. z pierwszego dnia obserwacji, wynoszą 10% w skali 2,5 roku. Za dotrzymanie okresu umownego lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma kwotę w zależności od kształtowania się ceny palladu według zasad:

  1. jeżeli w każdym dniu obserwacji cena palladu będzie niższa od bariery na poziomie 170% ceny palladu z pierwszego dnia obserwacji, Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości procentowego wzrostu ceny palladu obliczanego jako stosunek ceny palladu z ostatniego dnia obserwacji do ceny palladu z pierwszego dnia obserwacji.
  2. jeżeli cena palladu w jakimkolwiek dniu obserwacji będzie równa bądź wyższa od bariery na poziomie 170% początkowej wartości ceny palladu tj. z pierwszego dnia obserwacji, Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 10% za cały okres inwestycji (4% w skali roku),
  3. jeżeli w ostatnim dniu obserwacji cena palladu będzie niższa od ceny palladu z pierwszego dnia obserwacji i w każdym dniu obserwacji cena palladu będzie poniżej bariery na poziomie 170% ceny palladu z pierwszego dnia obserwacji, Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.