2011-05-12

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją RPP o podwyższeniu stóp procentowych od 12 maja 2011r. zmienia się oprocentowanie udzielanych w PKO Banku Polskim:

  1. kredytów preferencyjnych w złotych, dla których stopa procentowa oparta jest na stopie redyskontowej weksli oraz wysokości stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez NBP,
  2. kredytów przeterminowanych, sald debetowych na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych nie spłaconych w terminie lub przekraczających dozwoloną umownie wysokość, niedopuszczalnych sald debetowych w rachunkach bieżących, bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) i niespłacone w terminie dopuszczalne salda debetowe oraz wysokość odsetek od przeterminowanego kredytu Inteligo (odsetek karnych), dla których stopa procentowa jest oparta na stopie kredytu lombardowego NBP.