2011-11-03

W 3. kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego poprawiła wynik ubiegłego kwartału, uzyskując najwyższy w historii Banku poziom 1017 mln zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku był on wyższy aż o 20,1 proc. Rozwojowi działalności biznesowej towarzyszyło utrzymanie wysokich wskaźników efektywnościowych i wypłacalności oraz konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem. Skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach 2011 roku wyniósł 2855,3 mln zł, jednostkowy 2896,7 mln zł. W ujęciu rocznym zanotowano wzrosty odpowiednio o 21,5 proc. oraz o 17,3 proc. Na wypracowane w tym okresie zyski miał wpływ dynamiczny wzrost wyniku odsetkowego uzyskany w głównej mierze na skutek wyższych przychodów odsetkowych oraz ścisła kontrola kosztów. – W minionym kwartale Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego udało się poprawić rekordowy wynik 2. kwartału. Wzrost bazy depozytowej, wysoki poziom kapitałów własnych oraz emisja obligacji, pokryły rosnące, w ślad za wzrostem akcji kredytowej, potrzeby w zakresie finansowania. Bank kontynuuje stabilny i bezpieczny rozwój działalności biznesowej przy zachowaniu wysokich wskaźników efektywnościowych oraz wypłacalności i pozostanie stabilnym partnerem dla swoich klientów – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Grupa Kapitałowa Banku odnotowała także najwyższą w historii efektywność działania mierzoną wskaźnikiem C/I. Osiągnął on najniższy w swojej historii poziom 39,5 proc. (lepszy o 1,5 p.p. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku). Dzięki wysokiej dynamice zysku znacznie wzrosła efektywność finansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. W 3. kwartale 2011 roku wskaźnik ROE netto dla Grupy wyniósł 17,1 proc. i wzrósł o 3 p.p. r/r. Wskaźnik ROA netto wyniósł w tym okresie 2,1 proc. r/r i był wyższy o 0,3 p.p. Grupa PKO Banku Polskiego utrzymuje konserwatywną politykę w zakresie ryzyka kredytowego. Wynik z tytułu odpisów w trzech kwartałach 2011 roku wyniósł 1369,1 mln zł i w stosunku do końca września 2010 roku spadł o 5 proc. W samym 3. kwartale tego roku wynik z tytułu odpisów ukształtował się na poziomie 487,7 mln zł, niższym o 12,7 proc. w stosunku do uzyskanego w 3. kwartale 2010 roku. Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości pozostał na stabilnym poziomie i wyniósł 8,1 proc. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego na koniec 3. kwartału 2011 roku wyniosła 187 mld zł. Główny wpływ na jej zwiększenie o 10,2 proc. w stosunku do końca 2010 roku miał wzrost wolumenu kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz portfela papierów wartościowych. Adekwatność kapitałowa mierzona współczynnikiem wypłacalności została utrzymana na wysokim, bezpiecznym poziomie. Na koniec 3. kwartału 2011 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł 12,3 proc. W odniesieniu do funduszy podstawowych, po 3. kwartale 2011 roku współczynnik wypłacalności Core Tier 1 ukształtował się na poziomie 11,2 proc. Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego wyróżnia bardzo dobra płynność, budowana w oparciu o stabilne źródła finansowania: przede wszystkim depozyty oraz jako uzupełnienie środki pozyskane z emisji papierów dłużnych. Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec 3. kwartału 2011 roku wyniósł 97 proc., a z uwzględnieniem długoterminowego finansowania wyniósł 89,3 proc. W trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku PKO Bank Polski zanotował wzrost wolumenów kredytowych i depozytowych. Wzmocnił tym samym swoją pozycję rynkową jako największego polskiego banku detalicznego i korporacyjnego. Zachował także pozycję lidera na rynku sprzedaży kredytów hipotecznych. W 3. kwartale tego roku sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,1 mld zł. W sierpniu tego roku Bank wzbogacił ofertę o atrakcyjne produkty depozytowe z dzienną kapitalizacją, które spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów. Utrzymuje się także wysokie zainteresowanie ofertą nowych ROR-ów. Ogólna wielkość sprzedaży na koniec 3. kwartału 2011 roku osiągnęła poziom ponad 444 tys. nowych rachunków. Na początku 3. kwartału PKO Bank Polski wprowadził proefektywnościowe zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej. Zarządzanie aktywami klientów zostało przeniesione z Domu Maklerskiego Banku do PKO TFI. Podjęto również decyzję o likwidacji spółki CFP, która jest właścicielem i administratorem budynku centrali Banku. Wyniki finansowe poprawiły spółki z Grupy Kapitałowej Banku: Kredobank, Bankowy PTE oraz IFS. Pozycję rynkową wzmocnił PKO TFI, który przesunął się na 3. miejsce pod względem wartości aktywów netto. Jednocześnie PKO BP Bankowy OFE na koniec września zajął 1. pozycję pod względem trzyletniej stopy zwrotu opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. *** PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld złotych. W ostatnim czasie Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Ponadto Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.