2010-08-01

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA) z siedzibą w Warszawie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu informatyki i usług. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 11 sierpnia 2010 r. w siedzibie PKO Banku Polskiego SA w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, pokój nr 13-96 do godz. 12.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia złożonych zgłoszeń. Koperta zawierająca zgłoszenie powinna być:

 1. zaadresowana na adres: PKO Bank Polski SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
 2. oznaczona w sposób następujący: „Zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu informatyki i usług - nie otwierać przed 11 sierpnia 2010 r.".

Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty w oryginale, albo w formie notarialnie poświadczonych kopii. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, przy czym w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Do zgłoszenia należy również załączyć informację na temat:

 1. adresu do korespondencji,
 2. adresu poczty elektronicznej,
 3. numeru telefonu kontaktowego.

Otwarcie złożonych zgłoszeń nastąpi w dniu 11 sierpnia 2010 r. o godz. 14.00. Zgłoszenia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym złożone albo doręczone po terminie składania zgłoszeń oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
I. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu informatyki i usług:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej dziesięcioletni staż pracy (z czego co najmniej pięć lat w sektorze finansowym), w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy w dużych instytucjach finansowych na stanowiskach kierowniczych związanych z nadzorowaniem zagadnień informatycznych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Pozostałe wymagania wobec kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA:

 • znajomość języków obcych (preferowany jęz. angielski),
 • umiejętność planowania strategicznego,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka i podejmowania działań w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres.

Od kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA wymagane jest także złożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

 • zaświadczenie o niekaralności kandydata wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub - w przypadku gdy kandydat jest obcokrajowcem - inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ kraju, którego obywatelstwo posiada kandydat,
 • życiorys zawodowy kandydata potwierdzający:
  - co najmniej dziesięcioletni staż pracy (z czego co najmniej pięć lat w sektorze finansowym), w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
  - co najmniej pięcioletni staż pracy w dużych instytucjach finansowych na stanowiskach kierowniczych związanych z nadzorowaniem zagadnień informatycznych, wraz ze świadectwami pracy oraz opiniami z miejsc pracy kandydata z okresu ostatnich dziesięciu lat pracy - w przypadku posiadania takich opinii,
 • oświadczenia, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, o wykształceniu kandydata dotyczące ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych, szkoleń specjalistycznych i innych,
 • oświadczenie kandydata informujące o:
  - korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  - ewentualnym spowodowaniu udokumentowanych strat majątkowych w obecnym oraz poprzednich miejscach pracy,
  - ewentualnym orzeczeniu wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu informatyki i usług będzie brane także pod uwagę kryterium:

 • posiadania rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem,
 • niepodlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

II. Przebieg postępowania Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA zostaną przeprowadzone w terminie od 30 sierpnia 2010 r. do 2 września 2010 r. w siedzibie PKO Banku Polskiego SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. O godzinie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Zakresem przedmiotowym rozmowy kwalifikacyjnej będą objęte przede wszystkim następujące zagadnienia:

 1. wiedza w zakresie zagadnień związanych z informatyką oraz zarządzaniem systemami informatycznymi,
 2. wiedza o zakresie działalności PKO Banku Polskiego SA oraz o sektorze, w którym działa PKO Bank Polski,
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem dużymi zespołami pracowników,
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 5. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci będą mogli uzyskać informacje o PKO Banku Polskim SA na stronie internetowej www.pkobp.pl Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza może dokonać kwalifikacji kandydatów do dalszej części postępowania, o czym kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. O wynikach zakończonego postępowania kandydaci zostaną poinformowani listem poleconym. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego złożone dokumenty będzie można odebrać w siedzibie PKO Banku Polskiego SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, pokój nr 13-96. Nieodebrane dokumenty, w terminie dwóch tygodni od daty informacji o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane listem poleconym. Zwrotowi nie będą podlegały dokumenty złożone przez kandydata, który zostanie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA. PKO Bank Polski SA zastrzega możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.