2011-11-15

O zagrożeniach dla wewnętrznej stabilności polskiego sektora finansowego jakie generuje kryzys w strefie euro, ewentualnej repolonizacji banków wystawianych na sprzedaż przez zagranicznych akcjonariuszy i źródłach finansowania segmentu detalicznego w dobie rosnących wyzwań regulacyjnych dyskutowali bankowcy, przedstawiciele nadzorców oraz środowisk akademickich uczestniczący w IV Kongresie Bankowości Detalicznej współorganizowanym przez PKO Bank Polski, Gdańską Akademię Bankową i Biuro Informacji Kredytowej. Uczestnicy debaty „Konsekwencje kryzysu w strefie euro dla bankowości detalicznej w krajach goszczących” moderowanej przez Prezesa PKO Banku Polskiego Zbigniewa Jagiełło zwracali uwagę, że choć brak jest obecnie istotnych nierównowag makroekonomicznych w Polsce, to liczne, potencjalne zagrożenia niesie ze sobą wysoce niestabilna sytuacja na europejskim rynku finansowym. Dotyczy to zarówno przyszłego tempa rozwoju unijnej gospodarki, jak i ryzyka problemów z niewystarczającą kapitalizacją i brakiem płynności, które mogą doskwierać zagranicznym akcjonariuszom polskich instytucji finansowych. Jako czynnik zagrażający stabilności wskazywano także możliwość takiego przeniesienia regulacji bazylejskich na grunt prawa Unii Europejskiej, które wprowadzałoby zasadę maksymalnej harmonizacji, oznaczającą zarządzanie kapitałem i płynnością na poziomie spółek-matek europejskich grup bankowych, a w konsekwencji marginalizowanie roli lokalnych nadzorców i ograniczanie efektywności polityki pieniężnej prowadzonej przez krajowe banki centralne. - Mimo tych zagrożeń, na tle reszty Europy, polski sektor bankowy nadal jawi się jako obszar relatywnej stabilności, ponieważ jest rentowny, dobrze skapitalizowany i płynny – powiedział Zbigniew Jagiełło podsumowując debatę. Z kolei w panelu dotyczącym „Źródeł finansowania bankowości detalicznej”, współmoderowanym przez Zbigniewa Jagiełło oraz Macieja Medera z firmy zeb/ uczestnicy dyskutowali o koniecznych zmianach w strukturze finansowania działalności kredytowej, jakie wymusi na bankach wprowadzenie nowych norm nadzorczych dotyczących płynności długoterminowej oraz likwidacja preferencji podatkowych dla lokat z dzienną kapitalizacją odsetek. Dominował pogląd, że dla finansowania długoterminowego zadłużenia należy budować transparentny i płynny rynek bankowych papierów dłużnych, w tym listów zastawnych, co pozwoli uniknąć kolejnej wojny cenowej o depozyty klientów detalicznych. W tej sesji w roli panelisty wystąpił Jacek Obłękowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Rynku Detalicznego. Na Kongresie dyskutowano także o miejscu mikroprzedsiębiorstw na mapie klientów polskich banków i perspektywach rozwoju płatności mobilnych. Zdaniem uczestników panelu „Nowe technologie i innowacje w bankowości detalicznej” głównym motorem intensywnego rozwoju technologii mobilnych są zmiany postaw konsumenckich. Klienci coraz częściej oczekują od instytucji finansowych dostępności „tu i teraz” - przez 24 godziny na dobę. Barierą w rozwoju pozostają ograniczenia sprzętowe oraz duże rozproszenie dostawców technologii. Jako możliwe rozwiązanie problemu paneliści wskazali porozumienie firm sektora finansowego oraz firm technologicznych na rzecz wspólnego rozwoju usług.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld złotych. W ostatnim czasie Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Ponadto Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.