2012-10-04

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przyjął w grudniu 2011 r. zalecenie w sprawie utworzenia przez banki tymczasowych buforów kapitałowych w celu przywrócenia zaufania rynków finansowych do sektora bankowego. Banki zostały zobowiązane do wzmocnienia bazy kapitałowej tak, aby do czerwca 2012 r. współczynnik wypłacalności dla kapitałów typu Core Tier 1 wyniósł minimum 9%, po uwzględnieniu wyceny rynkowej ekspozycji wobec rządów według stanu na koniec września 2011 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski) zgodnie z informacjami opublikowanymi dziś przez EBA oraz KNF dotyczącymi oceny wypełnienia przez PKO Bank Polski zaleceń EBA z grudnia 2011 r. informuje, że współczynnik wypłacalności dla kapitałów typu Core Tier 1 PKO Banku Polskiego, uwzględniający bufor na wycenę rynkową ekspozycji wobec rządów, według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 12% i znalazł się znacznie powyżej wyznaczonego przez EBA poziomu 9%. Bank nie wymaga dokapitalizowania, a spadek wiarygodności kredytowej niektórych państw należących do Unii Europejskiej nie wpływa bezpośrednio na sytuację finansową PKO Banku Polskiego.

Początkowo lista instytucji biorących udział w badaniu EBA obejmowała 71 banków europejskich, jednak 6 banków greckich oraz 4 inne banki (Öesterreichische Volksbank AG, Dexia, WestLB AG oraz Bankia) zostały objęte indywidualnym monitorowaniem, ze względu na ich szczególną sytuację. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 61 banków europejskich, w tym spośród polskich banków badaniem EBA objęty był tylko PKO Bank Polski.