2008-10-30

Instytucja Zarządzająca PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG) planuje uruchomienie kolejnego naboru wniosków konkursowych do Działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” na przełomie stycznia i lutego 2009 r. Koniec tego roku oraz I kwartał 2009 r. to również planowany termin ogłoszenia konkursów do Działań 4.2. oraz 1.4-4.1 PO IG, a także dwóch Działań PO Infrastruktura i Środowisko, przeznaczonych na realizację projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii i ciepła. Chodzi o Działanie 9.4. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” oraz Działanie 9.5. „Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych”. Instytucją Wdrażającą te Działania jest Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, a wnioski w ogłoszonych przez nią konkursach będą mogli składać przedsiębiorcy). (www.mrr.gov.pl, 30.10.2008)