2011-08-11

W II kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego oraz Bank, uzyskując odpowiednio 967,3 mln oraz 1 043,8 mln zł zysku netto, wypracowały historycznie najwyższe kwartalne wyniki finansowe. Osiągnięte w minionym kwartale zyski były ponadto wyższe odpowiednio o 11,1 proc. oraz o 22,6 proc. w stosunku do wyników I kwartału 2011 roku. Od kilkunastu miesięcy PKO Bank Polski skutecznie wdraża Strategię Lider 2010-12, której głównym efektem jest wzrost wolumenów oraz poprawa postrzegania Banku. W I półroczu tego roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 1 838,3 mln zł, Bank wypracował w tym czasie 1 895,2 mln zł zysku netto. W ujęciu rocznym skonsolidowany i jednostkowy zysk wzrósł odpowiednio o 22,4 proc. oraz o 17,5 proc. - Minione półrocze było dla Banku niezwykle udane. Wynik finansowy systematycznie rośnie, utrzymując wysokie dynamiki. Również zmiany w ofercie produktów i usług zaczynają przynosić widoczne efekty - Bank pozyskuje nowych klientów. Nasi akcjonariusze powinni być zadowoleni z osiąganych wskaźników ROE, ROA i C/I, które wyróżniają nas wśród największych banków w Polsce – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Na wypracowane w I półroczu 2011 roku wyniki finansowe wpływ miał głównie dynamiczny wzrost wyniku odsetkowego uzyskany w efekcie wysokiej dynamiki portfela kredytowego i wzrostu stóp procentowych. Skonsolidowany wynik odsetkowy wzrósł o 16,6 proc. r/r. Marża odsetkowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I półroczu 2011 roku ukształtowała się na poziomie sięgającym 4,5 proc., o 0,1 p.p. wyższym w stosunku do I kwartału i 0,4 p.p. wyższym niż przed rokiem. Wzrosła także efektywność finansowa Grupy oraz Banku. W I półroczu 2011 roku wskaźnik ROE netto dla Grupy wyniósł 16,3 proc. i wzrósł o 2,0 p.p. r/r, ROE netto dla Banku wyniósł 16,6 proc. i wzrósł o 1,5 p.p. r/r. Wskaźnik ROA netto wyniósł w tym okresie dla Grupy 2,1 proc. r/r i był wyższy o 0,4 p.p., ROA netto dla Banku wyniósł 2,1 proc. i był wyższy o 0,3 p.p. r/r. W I półroczu 2011 roku utrzymana została dyscyplina kosztowa, a co za tym idzie wzrosła efektywność mierzona wskaźnikiem C/I, który dla Banku zmniejszył się do najniższego w historii kwartalnego poziomu 37,9 proc. w porównaniu z 39,7 proc. za I półrocze 2010 roku. Dla Grupy wskaźnik wyniósł rekordowe 39,9 proc. i był niższy o 2 p.p. w stosunku do ubiegłego roku dzięki zwiększeniu wyniku na działalności biznesowej o 9,5 proc. r/r przy wzroście kosztów działania o 4,3 proc. r/r. Grupa PKO Banku Polskiego kontynuuje konserwatywną politykę w zakresie ryzyka kredytowego. W I półroczu wynik z tytułu odpisów aktualizujących utrzymał się na stabilnym poziomie, zbliżonym do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2010 roku. Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 7,6 proc. Na koniec czerwca 2011 roku suma aktywów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego przekroczyła 178,7 mld i była o 7,8 proc. wyższa w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2010 roku. W tym czasie poziom kredytów brutto wzrósł o 11,8 mld zł r/r, głównie w efekcie zwiększenia stanu kredytów mieszkaniowych o 8,0 mld zł r/r. Depozyty wzrosły o 9,8 mld zł r/r, głównie dzięki wzrostowi depozytów terminowych podmiotów gospodarczych o 8,4 mld zł r/r. W I półroczu utrzymany został bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności. Dla Grupy ukształtował się on na poziomie 12,6 proc. Ponadto Bank charakteryzują stabilne źródła finansowania: przede wszystkim depozyty oraz jako uzupełnienie środki pozyskane z emisji euro obligacji. Relacja kredytów netto do stabilnych źródeł finansowania na koniec czerwca 2011 roku ukształtowała się na poziomie 91,6 proc. Od dłuższego czasu PKO Bank Polski z powodzeniem wdraża Strategię Lider 2010-12, zakładającą przyspieszenie wzrostu organicznego oraz umocnienie pozycji niekwestionowanego lidera polskiego sektora bankowego i znajduje się także w czołówce banków Europy Środkowo-Wschodniej pod względem kapitalizacji. W ramach wdrażania kolejnych założeń Strategii Bank wprowadził nową ofertę ROR-ów. Od momentu rozpoczęcia kampanii sprzedaż nowych kont wyniosła ponad 360 tys., w tym ok. 200 tys. to konta założone przez osoby, które dotąd nie miały rachunku w Banku. PKO Bank Polski jest coraz lepiej postrzegany przez klientów. Co ważne, zatrzymany został spadek liczby rachunków prowadzonych przez Bank. Ponadto PKO Bank Polski rozpoczął proces modernizacji wizerunku obejmujący zmianę identyfikacji wizualnej oraz nową koncepcję funkcjonalną sieci oddziałów i agencji jako efektywnej sprzedażowo, odpowiadającej na zmieniające się potrzeby klientów. Rozwijane są także funkcjonalności bankowości elektronicznej, między innymi wprowadzono bankowość mobilną. Bank jako pierwszy rozpoczął masową konwersję kart na karty z funkcją płatności zbliżeniowych – aktualnie wydano już ponad 3 mln kart debetowych z taką funkcją. W zakresie oferty dla małych i średnich firm uproszczone zostały procedury kredytowe i przyspieszony proces kredytowy. Od początku roku znacznie, aż o 7,3 proc., wzrosły wolumeny kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bank rozwija ofertę produktów dla klientów korporacyjnych, wzmacniając pozycję rynkową w tym segmencie. W ostatnim czasie segment korporacyjny uzyskał dynamiczny wzrost wolumenów kredytowych, osiągając w okresie II kwartału tego roku rekordowy poziom portfela. Od początku roku segment zyskał 7,3 proc. przyrost wolumenów, a w ujęciu rocznym 6,8 proc. Portfel kredytów korporacyjnych przekroczył poziom 30 mld zł, osiągając na koniec I półrocza 2011 roku najwyższą w historii wartość 31,2 mld zł. Na koniec I półrocza tego roku poziom depozytów korporacyjnych wyniósł 28,3 mld zł, co oznaczało 7,6 proc. wzrost r/r. Rozpoczęła się modernizacja segmentu inwestycyjnego poprzez wdrożenie nowego modelu grupy kapitałowej. Rozwijają się także poszczególne części biznesu inwestycyjnego Banku, np. Dom Maklerski, który ostatnio znacznie rozszerzył sieć sprzedaży usług do 1000 placówek ogółem, co daje największą sieć dystrybucji w kraju. Rekordowo wysokie są aktywa przechowywane przez klientów na rachunkach powierniczych, które przekroczyły 50 mld zł. Skutecznie dywersyfikowane są źródła finansowania dzięki otwartym programom emisji euroobligacji oraz obligacji w PLN.

***

Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I półrocze 2011 roku wyniósł 1,838 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych według Związku Banków Polskich, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Jako lider sektora zwyciężył w rankingu „50 największych banków w Polsce 2011” organizowanym przez miesięcznik Bank. Najwyższe na rynku wyniki finansowe zapewniły PKO Bankowi Polskiemu także pierwsze miejsce w prowadzonym przez Gazetę Finansową rankingu 100 największych instytucji finansowych w Polsce. Liderowi rynku zostały również przyznane dwie nagrody w dziewiętnastej edycji rankingu „Najlepsze Banki” prowadzonego przez Gazetę Bankową we współpracy z firmą doradczą PwC. PKO Bank Polski zajął drugie miejsce w kategoriach – banki duże oraz najefektywniejszy bank. W rankingu najlepszych instytucji finansowych zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Bank zdobył wyróżnienia w dwóch kategoriach: banki komercyjne oraz domy maklerskie. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zdobywcą tytułu Solidny Pracodawca 2010, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł "Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010". PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz Złota Statuetka Marki Godnej Zaufania w kategorii bank w dorocznym badaniu European Trusted Brands przeprowadzanym przez wydawnictwo Reader’s Digest. Wyrazem uznania dla siły wizerunkowej Banku jest także tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska przyznany przez Business Centre Club. Marka PKO Banku Polskiego jest także najdroższa na krajowym rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld zł.