2011-03-07

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2010 roku osiągnęła najwyższy wynik finansowy w historii. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,217 mld zł, co oznacza wzrost o 39,5 proc. w stosunku do roku 2009. Znaczącej poprawie uległy też wyniki jednostkowe PKO Banku Polskiego. Lider krajowego sektora finansowego zwiększył w zeszłym roku zysk o 36,1 proc. do 3,311 mld zł. Rekordowy poziom osiągnęły również aktywa. Wyniosły one na koniec 2010 roku: 169,7 mld zł i 167,2 mld zł odpowiednio dla Grupy Kapitałowej i PKO Banku Polskiego. Poprawie uległy również wskaźniki rentowności. ROE Grupy Kapitałowej zwiększył się w 2010 roku do poziomu 14,9 proc. ROA natomiast wzrósł do poziomu 2,0 proc. Analogiczne wskaźniki dla Banku wyniosły odpowiednio 15,5 proc. oraz 2,1 proc. Osiągnięte wyniki dowodzą, że zarówno Grupa Kapitałowa, jak i Bank w maksymalnym zakresie wykorzystały zeszłoroczny powrót polskiej gospodarki na drogę szybkiego wzrostu po spowolnieniu wywołanym globalnym kryzysem finansowym. Poprawa sytuacji krajowych gospodarstw domowych i przedsiębiorców pozwoliła na dynamiczny rozwój działalności biznesowej zgodny z założeniami Strategii „Lider” na lata 2010-2012. – PKO Bank Polski jest ściśle związany z gospodarką krajową. Wzrost PKB powinien więc i znajduje odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych. Nam jednak udało się rozwijać szybciej niż rynek i zwiększyć udziały w większości segmentów działalności. Chciałbym, aby ten trend utrzymał się w kolejnych latach. Nasza strategia sprawdziła się, więc będziemy ją kontynuować w tym i kolejnym roku aktualizując założenia do zmieniających się warunków makroekonomicznych – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego podkreślając, że najlepsze w historii wyniki wypracowali pracownicy całej Grupy Kapitałowej. Najwyższy w historii zysk netto lidera krajowej bankowości to z jednej strony wynik wysokich dochodów odsetkowych i prowizyjnych, a z drugiej stabilizacji kosztów działania. Wynik odsetkowy PKO Banku Polskiego w 2010 roku wyniósł 6,384 mld zł (+31,8 proc. r/r), podczas gdy wynik z prowizji i opłat sięgnął 2,938 mld zł (+24,3 proc. r/r). Jednocześnie koszty działania ustabilizowały się na poziomie 3,902 mld zł (-0,1 proc. r/r) przy wzroście kosztów świadczeń pracowniczych (+2,9 proc. r/r), wzroście amortyzacji (+10,0 proc. r/r), przy spadku kosztów rzeczowych i pozostałych (-7,6 proc. r/r). Dzięki poprawie wyniku finansowego oraz stałym działaniom restrukturyzacyjnym PKO Bank Polski uzyskał bardzo wysoką efektywność kosztową. Wskaźnik C/I dla Banku spadł o 6,9 pp. r/r do poziomu 39,8 proc. na koniec 2010 roku. Osiągnięcie najwyższego w historii jednostkowego zysku netto oraz poziomu aktywów umożliwiła dynamiczna działalność biznesowa we wszystkich głównych segmentach rynku bankowego. Wzrost portfela kredytów brutto Banku (według danych zarządczych Banku) w 2010 roku wyniósł 14,4 mld zł. Najdynamiczniej, bo aż o 22 proc. r/r, zwiększył się wolumen kredytów hipotecznych, stanowiących 44 proc. całego portfela kredytowego. Bank dynamicznie wspierał również rozwój sektora MSP. Wolumen kredytów dla klientów z tego segmentu rynku wzrósł o 21 proc. r/r. Ogółem PKO Bank Polski zwiększył w minionym roku udziały w rynku kredytów o 0,6 pp. – w rynku kredytów dla osób prywatnych udział na koniec 2010 roku wyniósł 20 proc., a dla podmiotów instytucjonalnych 14,1 proc. W tym samym czasie depozyty klientowskie wzrosły o 8,0 mld zł, osiągając na koniec 2010 roku poziom 130 mld zł. Najdynamiczniej – o 21 proc. r/r – zwiększyły się depozyty klienta rynku mieszkaniowego (spółdzielnie, deweloperzy, wspólnoty mieszkaniowe). Ogółem udział Banku w rynku depozytów osób prywatnych wyniósł 23,2 proc., a podmiotów instytucjonalnych 11,7 proc. Wzrost aktywności kredytowej został osiągnięty przy bezpiecznej strukturze bilansu. Wskaźnik „kredyty/depozyty” dla Grupy Kapitałowej na koniec 2010 roku znajdował się na poziomie 98,3 proc., czyli o 5,1 pp. wyższym niż rok wcześniej. Jednocześnie relacja „kredyty/stabilne źródła finansowania” (stabilne źródła finansowania obejmują zobowiązania wobec klientów i długoterminowe finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji papierów wartościowych, w tym środków z tytułu emisji euroobligacji odpożyczonych od PKO Finance AB, zobowiązań podporządkowanych oraz kredytów otrzymanych od instytucji finansowych) ukształtowała się na poziomie 92,0 proc., co oznacza wzrost o 2,8 pp. Poprawę tego ostatniego wskaźnika umożliwił z jednej strony opisany wyżej dynamiczny przyrost depozytów, a z drugiej emisja euroobligacji. Pozwoliła ona PKO Bankowi Polskiemu w październiku 2010 roku na pozyskanie 800 mln euro od inwestorów. Jej sukces pokazał, że Bank jest zdolny do dywersyfikacji źródeł finansowania swojej działalności poprzez efektywne korzystanie z rynku długu.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Za rok 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 3,3 mld zł. Z 21-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na miliard dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.