2015-04-20

1. Uprzejmie informujemy, że opłata miesięczna za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II wynosi:

1)       dla Konta Aurum:

 • 0,00 zł
   - w przypadku, gdy opłata pobierana jest w ostatnim dniu miesiąca uwzględniane są systematyczne wpływy na rachunek z tego miesiąca, które powinny wynosić nie mniej niż 9 000 złotych lub średnie saldo depozytów klienta na rachunkach w PKO Banku Polskim SA w tym miesiącu, które powinno wynosić nie mniej niż 150 000 złotych,
   - w przypadku, gdy opłata pobierana jest w pozostałe dni miesiąca uwzględniane są systematyczne wpływy na rachunek z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczenie opłaty, które powinny wynosić nie mniej niż 9 000 złotych lub średnie saldo depozytów klienta na rachunkach w PKO Banku Polskim SA z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczenie opłaty, które powinno wynosić nie mniej niż 150 000 złotych,
 • 25,00 zł – w pozostałych przypadkach,

2)       dla Konta Platinium II:

 • 0,00 zł 
   - w przypadku, gdy opłata pobierana jest w ostatnim dniu miesiąca uwzględniane są systematyczne wpływy na rachunek z tego miesiąca, które powinny wynosić nie mniej niż 20 000 złotych lub średnie saldo depozytów klienta na rachunkach w PKO Banku Polskim SA
  w tym miesiącu, które powinno wynosić nie mniej niż 250 000 złotych albo, gdy klient posiadał w tym okresie ważną umowę ramową o świadczenie usług bankowości prywatnej
  w PKO Banku Polskim,
   - w przypadku, gdy opłata pobierana jest w pozostałe dni miesiąca uwzględniane są systematyczne wpływy na rachunek z ostatniego miesiąca, poprzedzającego naliczenie opłaty, które powinny wynosić nie mniej niż 20 000 złotych lub średnie saldo depozytów klienta na rachunkach w PKO Banku Polskim SA z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczenie opłaty, które powinno wynosić nie mniej niż 250 000 złotych albo gdy klient posiadał w tym okresie ważną umowę ramową o świadczenie usług bankowości prywatnej w PKO Banku Polskim,
 • 60 zł  – w pozostałych przypadkach.

2. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana.

3. Kwota średniego salda depozytów klienta w PKO Banku Polskim uwzględnia środki zgromadzone przez posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Aurum albo Konto Platinium II na:

 • Rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
 • Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Rachunkach Oszczędnościowych Plus oraz Kontach oszczędnościowych Progres Adm.,
 • Rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walucie polskiej,
 • Rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach wymienialnych, w tym na Rachunkach walutowych Adm.,
 • Rachunku oszczędnościowym w GBP1,
 • Rachunku do obsługi lokat,
 • Lokatach terminowych w walucie polskiej,
 • Lokatach terminowych w walucie wymienialnej,
 • Lokatach terminowych Fortuna,
 • Lokatach terminowych Progresja,
 • Lokatach negocjowanych,
 • Lokatach strukturyzowanych,
 • Lokatach terminowych Adm.,
 • Lokatach inwestycyjnych,
 • Programach Budowania Kapitału,
 • Rachunku lokacyjnym IKE,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO”,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”,
 • Rachunkach i rejestrach prowadzonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, pod warunkiem złożenia upoważnienia do ujawnienia sald na tych rachunkach i rejestrach,
 • w Funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych (SFIO) zarządzanych przez PKO TFI, otwartych za pośrednictwem:
   - PKO Banku Polskiego oraz FINAT Agent Transferowy (Konto Inteligo, Platforma iPKO),
   - Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 • w Funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez PKO TFI, emitujących certyfikaty inwestycyjne, oferowane w ramach oferty niepublicznej przez PKO Bank Polski i Dom Maklerski
  PKO Banku Polskiego, niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz PZU Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Medycznym emitującym certyfikaty inwestycyjne, oferowane w ramach oferty niepublicznej przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 • w Funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez PKO TFI, emitujących certyfikaty inwestycyjne, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oferowanych w ramach oferty publicznej zdeponowanych na rachunkach papierów wartościowych z Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 • w ubezpieczeniach na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz polisach strukturyzowanych oferowanych przez PKO Bank Polski we współpracy z PKO Ubezpieczenia.

4. Wysokość sald rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych, uwzględniana przy ustaleniu opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II podlega przeliczeniu na PLN po kursie średnim NBP ustalanym w ostatnim dniu miesiąca.

 

1 Rachunek oszczędnościowy w GBP oferowany wyłącznie w Wielkiej Brytanii

 

 

 

Podstawa: Uchwała Zarządu Banku nr 24/E/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca UZ nr 381/E/2007 z dnia 21 sierpnia
2007 r. w sprawie wprowadzenia Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku detalicznego
( z późniejszymi zmianami).