2013-03-04

63 proc. wzrost wyniku netto oraz o 24 proc. wyższa suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego to efekt realizacji Strategii LIDER na lata 2010-2012. Bank umocnił swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Utrzymując znaczący udział we wszystkich kluczowych segmentach polskiego rynku, istotnie poprawił także jakość usług oraz ofertę produktową dla wszystkich grup klientów, których liczba przekroczyła 7,5 mln.

Bank zrealizował założenia Strategii na lata 2010–2012 pomimo dużej zmienności na rynkach finansowych  oraz w gospodarce. Skonsolidowana suma bilansowa na koniec 2012 r. osiągnęła rekordowy poziom 193,5 mld zł. Podobnie najwyższy w historii był wypracowany na koniec 2012 r. wynik na działalności biznesowej Grupy, który osiągnął poziom ponad 11,6 mld zł. W trakcie realizacji Strategii Lider wzrósł on o ponad 30 proc. Skonsolidowany zwrot z kapitału zwiększył się o 1,1 pp., a zwrot z aktywów o 0,4 pp. Wskaźniki ROE i ROA na koniec 2012 r. ukształtowały się na poziomie wynoszącym odpowiednio 15,9 proc. oraz 2 proc. W ciągu ostatnich trzech lat znacznie poprawiła się także efektywność działania i dyscyplina kosztowa. Skutkowało to osiągnięciem najniższego wśród dużych banków giełdowych wskaźnika C/I. Jego poziom dla Grupy na koniec 2012 r. wyniósł 39,9 proc., co oznacza spadek o 8 pp. w stosunku do końca 2009 r.

–  Zgodnie z założeniami zakończonej Strategii w ciągu ostatnich trzech lat PKO Bank Polski umocnił się na pozycji niekwestionowanego lidera polskiej bankowości. Utrzymaliśmy wiodącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem poziomu aktywów, zysku netto oraz kapitałów. Bank posiada przede wszystkim wysoki potencjał generowania przychodów przy umiarkowanym ryzyku i odpowiedniej płynności. W czasie realizacji Strategii wypracowaliśmy najwyższe w sektorze zyski oparte na ponadprzeciętnej dochodowości i efektywności, utrzymywaliśmy także wysoki i stabilny poziom zwrotu z kapitału. Udało się również zmienić DNA organizacji w wielu obszarach, takich jak: jakość, innowacyjność, kultura korporacyjna. Bank ma ponadto zdolność dalszego wzrostu, co zaprezentujemy niebawem w kolejnej naszej strategii na lata 2013–2015- mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Bank jest także dobrze postrzegany przez inwestorów, o czym świadczy powodzenie ubiegłorocznej oraz tegorocznej oferty sprzedaży akcji. W efekcie tych transakcji nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Banku: udział Skarbu Państwa zmniejszył się o łącznie 9,6 pp. do 31,39 proc., BGK przestał być akcjonariuszem Banku, a dwa podmioty, tj. ING OFE oraz Aviva OFE, przekroczyły 5-proc. próg w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wskutek tegorocznej transakcji PKO Bank Polski stał się spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. Free float obecnie wynosi 68,6 proc., walory PKO Banku Polskiego cechują się też największymi obrotami wśród wszystkich giełdowych banków. Zwiększył się także jego udział w najważniejszych indeksach giełdowych.

Bank jako jedyny przedstawiciel sektora na warszawskiej giełdzie dokonywał konsekwentnie wypłat dywidendy w każdym roku od momentu debiutu w 2004 r., co świadczy o silnych fundamentach i dobrych wynikach finansowych. W świetle aktualnych kryteriów przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego PKO Bank Polski jest uprawniony do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 r. W kwietniu 2012 r. Bank wdrożył nową politykę dywidendową. Zakłada ona stabilne realizowanie w długim terminie wypłat z zysku dla akcjonariuszy w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych minimalnych wskaźników wypłacalności z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

Przez inwestorów inwestujących na rynku długu postrzegany jest jako stabilny i wiarygodny emitent. PKO Bank Polski od dłuższego czasu jest obecny zarówno na krajowym, jak i na zagranicznym rynku długu i uzyskuje bardzo dobre warunki cenowe, historycznie lepsze od wielu polskich, a także zagranicznych instytucji. Do tej pory uplasował emisję obligacji na kwotę stanowiącą równowartość ponad 10 mld zł. W ubiegłym roku na rynku krajowym wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę 1,6 mld zł - środki zastąpiły poprzednią emisję na tę samą kwotę, zostały zaliczone do funduszy uzupełniających. Cyklicznie emituje także papiery krótkoterminowe. Bank przeprowadził również emisje na rynkach międzynarodowych - w EUR, CHF oraz USD. Ubiegłoroczna emisja na kwotę 1 mld USD była pierwszą emisją polskiego banku na rynek amerykański, emisja na kwotę 800 mln EUR z 2010 r. była pierwszą emisją polskiego banku na eurorynku, podobnie emisja z 2011 r. była pierwszą emisją polskiego banku w CHF. Działania Banku otworzyły rynek dla innych polskich emitentów. Jest benchmarkiem dla innych instytucji finansowych z siedzibą w Polsce. Natomiast benchmarkiem dla Banku są papiery bezpośrednio emitowane przez Skarb Państwa.

W ramach Strategii Lider zrealizowano także szereg inicjatyw biznesowych prowadzących do poprawy jakości we wszystkich kanałach obsługi, z czego w kanałach zdalnych osiągnięto pozycję nr 1 na rynku, zmodernizowano i zoptymalizowano oddziały, uatrakcyjniono ofertę produktową (m.in. SKO online, nowe RORy), wdrożono bankowość prywatną dla klientów zamożnych – otwarto nowe placówki w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Przeprowadzone kampanie reklamowe oraz zmiany w zakresie identyfikacji wizualnej skutkowały pozyskaniem młodej grupy klientów oraz wzmocnieniem postrzegania Banku nie tylko jako silnego, bezpiecznego i godnego zaufania, ale również nowoczesnego. Bank pozostaje liderem sprzedaży kredytów mieszkaniowych, aktualnie co trzeci kredyt hipoteczny w Polsce udzielany jest przez PKO Bank Polski.

Dobre wyniki wypracowały także główne spółki z Grupy PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski.

W trakcie realizacji Strategii eService istotnie zwiększył udział rynkowy pod względem liczby terminali płatniczych, o 8 pp. do poziomu 27,4 proc. na koniec 2012 r. Spółka zajmuje 2. miejsce pod względem wolumenu transakcji bezgotówkowych. PKO Leasing pierwszy raz w swojej historii oddał w leasing przedmioty za ponad 2 mld zł, średnioroczny przyrost wolumenu sprzedaży  w latach 2010-2012 oscylował w granicach 30%, co jest najwyższą dynamiką wśród największych firm na rynku. Z 9. miejsca w 2010 r. spółka awansowała na 4. w roku 2012. Pozycję poprawiło także PKO TFI. Na koniec 2012 r. zajmowało 4. miejsce, zarządzając aktywami w wysokości ponad 10 mld zł (najwyższy poziom od 2008 r.). W ciągu ostatnich 3 lat dynamika wzrostu udziału rynkowego PKO BP Bankowy PTE pod względem liczby członków wyniosła 42 proc., a pod względem wartości aktywów 27,4 proc. i była najwyższa wśród wszystkich funduszy emerytalnych. W czasie realizacji Strategii Lider Dom Maklerski Banku uczestniczył we wszystkich znaczących transakcjach prywatyzacyjnych. Znaczne umocnił także swoją pozycję rynkową zajmując 3-4 miejsce wśród domów maklerskich na GPW.

Zysk Grupy PKO Banku Polskiego wypracowany w 2012 r. wyniósł 3,75 mld zł i był na poziomie zbliżonym do wypracowanego w rekordowym 2011 r., mimo istotnie niższego tempa wzrostu PKB. Pozostał także najwyższy w sektorze. Rekordowo wysoki był wypracowany w 2012 r. wynik na działalności biznesowej, który osiągnął poziom ponad 11,6 mld zł. Grupa utrzymuje silną pozycję płynnościową i kapitałową, Skonsolidowany współczynnik wypłacalności wzrósł na koniec 2012 r. do poziomu 13,1 proc., a współczynnik Core Tier 1 do 12 proc.

W okresie ostatnich 3 lat Bank, bezpośrednio albo poprzez utworzoną w 2010 r. Fundację, zrealizował wiele projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając m.in. narodową kulturę i sztukę, promując zdrowy styl życia oraz chroniąc środowisko naturalne. Istotnie angażował się także w działalność dobroczynną.