2014-06-05

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla  2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora nowych technologii kursy zamknięcia akcji wchodzących w skład koszyka, z dnia referencyjnego tj. 3 czerwca 2014 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora nowych technologii, kształtowały się następująco:

 • 637,54 USD - dla Apple Inc.
 • 34,65 USD - dla Yahoo! Inc.
 • 544,94 USD - dla Google Inc.
 • 307,19 USD - dla Amazon Inc.
 • 50,42 USD - dla eBay Inc.
 • 417,57 USD - dla Netflix Inc.
 • 62,87 USD - Facebook Inc.
 • 32,58 USD - Twitter Inc.

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

W celu wyliczenia odsetek za okres inwestycji Bank ustali dzienne kursy zamknięcia dla akcji każdej ze spółek znajdujących się w koszyku, w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji.


1. Dla akcji, w przypadku których wyrażona procentowo zmiana kursu była w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji, w odniesieniu do kursu zamknięcia z dnia początkowej obserwacji:

a) wyższa lub równa wartości bariery, o której mowa w pkt. 2. – w dalszych obliczeniach przyjęty zostanie wskaźnik w wysokości 5%,

b) niższa od wartości bariery, o której mowa w pkt. 2. – w dalszych obliczeniach zostanie uwzględniona wartość procentowa wzrostu lub spadku kursu zamknięcia, w dniu końcowej obserwacji w odniesieniu do analogicznego kursu z dnia początkowej obserwacji.

2. Ostateczna wartość bariery z przedziału 45-65% została ustalona na poziomie 55%. Poniżej przedstawiono dokładne kursy akcji stanowiące barierę:

 • 988,1870 USD - dla Apple Inc.
 • 53,7075 USD - dla Yahoo! Inc.
 • 844,6570 USD - dla Google Inc.
 • 476,1445 USD - dla Amazon Inc.
 • 78,1510 USD - dla eBay Inc.
 • 647,2335 USD - dla Netflix Inc.
 • 97,4485 USD - Facebook Inc.
 • 50,4990 USD - Twitter Inc.

3. Należna wypłata w przypadku dotrzymania okresu umownego będzie uzależniona od wyrażonej procentowo średniej arytmetycznej wartości określonych zgodnie z pkt. 1 ppkt. a) i b). Jeżeli średnia ta wyniesie:

a) powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji oraz odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ww. średniej i kwoty lokaty,

b) 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji (bez odsetek za okres inwestycji).

 

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

 

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.