2018-01-13

Uprzejmie informujemy, że określa się maksymalną kwotę wypłaty gotówkowej z rachunków bieżących w tym rachunków pomocniczych dla MSP w agencjach PKO Banku Polskiego SA.

Wypłaty gotówkowe mogą być realizowane w odniesieniu do rachunków bieżących w tym rachunków pomocniczych dla MSP do wysokości dziennego limitu w maksymalnej kwocie 3 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących w tym rachunków pomocniczych dla MSP przy użyciu kart płatniczych mogą być realizowane do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych określonego dla danej karty płatniczej, w maksymalnej kwocie 10 000 zł.

Gotówka wypłacana jest w walucie polskiej, po okazaniu przez Klienta dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku wypłaty gotówkowej z rachunków bieżących w tym rachunków pomocniczych dla MSP prowadzonych przez PKO Bank Polski SA pobierane są opłaty, w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

W przypadku wypłaty gotówkowej z rachunków MSP przy użyciu:

  • kart płatniczych wydanych przez PKO Bank Polski SA pobierane są opłaty, w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw”,   
  • kart płatniczych innego banku opłaty pobierane są przez bank będący wydawcą karty zgodnie z taryfą prowizji  i opłat tego banku.

 

 

 

Podstawa:
18 ust. 2 Regulaminu rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym w PKO Banku Polskim SA