2012-11-12

Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 3. kwartały 2012 r. wyniósł 2.874 mln zł. Przyczynił się do tego wzrost wyniku z działalności biznesowej o 6,7 proc., w tym z wyniku odsetkowego o 8,7 proc. r/r oraz dyscyplina kosztowa. Grupa Kapitałowa utrzymuje wysoką efektywność działania oraz silną pozycję kapitałową i płynnościową.

W trzecim kwartale nastąpiło dalsze osłabienie aktywności gospodarki do ok. 1,5-2 proc. r/r wobec 2,3 proc. w II kwartale 2012 r., przy relatywnie słabym tempie wzrostu konsumpcji prywatnej i stopniowo słabnącej dynamice inwestycji zarówno prywatnych, jak i publicznych. Odnotowano spadek aktywności na rynku kredytów mieszkaniowych, pogorszyła się także sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw.

W Grupie PKO Banku Polskiego utrzymano rekordowy poziom efektywności działania mierzonej wskaźnikiem C/I, który na koniec września 2012 r. osiągnął poziom 38,8 proc., czyli o 0,7 p.p. niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przyczyniła się do tego wyższa dynamika wyniku z działalności biznesowej niż kosztów działania.

Utrzymano także wysoki poziom rentowności kapitałów i aktywów. Wskaźnik ROE ukształtował się na poziomie 16,6 proc. Natomiast wskaźnik ROA wyniósł na koniec 3. kwartału 2012 r. 2,0 proc.

 – W III kwartale 2012 roku koncentrowaliśmy się na rozwoju działalności biznesowej przy równoczesnym utrzymaniu priorytetów w zakresie efektywności działania i skutecznej kontroli kosztów. Wobec niższego tempa wzrostu takie podejście pozwala nam spokojnie myśleć o wynikach Banku oraz dalszym wzroście skali naszego biznesu – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Grupa utrzymuje silną pozycję płynnościową i kapitałową, jest największą instytucją finansową w polskim sektorze bankowym. Suma bilansowa osiągnęła na koniec września 193 247,4 mln zł w efekcie wzrostu kredytów netto, finansowanego wzrostem depozytów klientów oraz emisjami papierów wartościowych. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł na koniec 3. kwartału 2012 r. 12,9 proc., a współczynnik Core Tier 1 11,9 proc.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego kontynuuje konserwatywną politykę w zakresie rozpoznania i wyceny ryzyka kredytowego. Po 3. kwartałach 2012 r. koszt ryzyka kształtuje się na stabilnym poziomie , a wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości osiągnął 8,9 proc. w wyniku dalszego pogarszania się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych.

Zgodnie ze strategią Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez emisję papierów dłużnych. W ostatnim czasie wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę 1,6 mld zł, które za zgodą KNF zostały w październiku 2012 r. przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających. Jako pierwszy bank pochodzący z Polski, z sukcesem, wyemitował obligacje na rynek amerykański o wartości 1 mld dolarów amerykańskich, a w ramach programu EMTN, obligacje na kwotę 500 mln franków szwajcarskich oraz 50 mln euro. Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania wyniósł 88,2 proc., co oznacza poprawę o 1,1 pp. r/r. Bank ma bardzo bezpieczną i stabilną strukturę bilansu.

Po trzecim kwartale 2012 r. nastąpił wzrost portfela kredytowego o 4,0 mld zł, a depozytów klientowskich o 2,3 mld zł r/r. Pomimo obecnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych i silnej konkurencji PKO Bank Polski utrzymuje pozycję lidera na rynku sprzedaży kredytów hipotecznych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy Bank ugruntował tę pozycje, zwiększając udział rynkowy w nowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych do poziomu 25,2 proc.

W trzecim kwartale 2012 r. PKO BP Bankowy PTE zawarł transakcje przejęcia aktywów zarządzanych przez OFE Polsat. Transakcja stanowi element realizacji strategii „Lider” zakładającej uzyskanie wiodącej pozycji rynkowej przez spółki Grupy.

 ***

 PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 3. kwartały  2012 roku wyniósł 2,87 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.
PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.