2018-08-01

PKO Bank Polski informuje, że 31 lipca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o nałożeniu na bank - jako innej instytucji o znaczeniu systemowym - bufora w wysokości 1,0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Poprzedni poziom nałożonego na Bank bufora wynosił 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Bank spełnia wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.