2013-01-24

Aby zapisać się na akcje Polski Holding Nieruchomości S.A., wystarczy, że posiadasz otwarty rachunek maklerski prowadzony w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i powiążesz go z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym w iPKO.

 

Jak uruchomić usługę maklerską w iPKO 

 

Wystarczy jedno logowanie, żeby mieć możliwość inwestowania na giełdzie przy jednoczesnym dostępie do swoich środków zgromadzonych w iPKO:

  • 0 zł za otwarcie rachunku inwestycyjnego!
  • 0 zł za prowadzenie rachunku inwestycyjnego do końca 2013 r.!*
  • 0,29% nie mniej niż 5 zł promocyjna prowizja maklerska od zapisu na akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.!

* Brak opłat za prowadzenie rachunku  za 2013 r. dla osób, które w okresie od 24 stycznia do 1 lutego 2013 r. podpiszą Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Już teraz iPKO możesz mieć szybki i prosty dostęp do usług maklerskich, umożliwiających m.in.:

  • składanie i anulowanie zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • składanie zapisów w ramach ofert publicznych,
  • wykonywanie przelewów na zdefiniowane rachunki bankowe,
  • przeglądanie informacji na temat rachunków maklerskich i papierów wartościowych znajdujących się na tych rachunkach wzbogaconych o wycenę wg kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej,
  • automatycznego pobierania środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • przegląd pełnych informacji o wszystkich złożonych zleceniach wraz z prezentacją on-line ich aktualnego statusu.

 

Korzystaj z pełnych możliwości iPKO – otwórz rachunek i możesz zapisać się na akcje Polski Holding Nieruchomości S.A.!

Więcej o ofercie publicznej Polski Holding Nieruchomości S.A. 

 

„Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 stycznia 2013 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnych do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.phnsa.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w tej ustawie. Nie będzie prowadzona oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.”