2015-11-25

W związku z korzystaniem przez Ciebie m.in. z usług bankowych, produktów oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz z inwestowaniem w instrumenty rynku finansowego, jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci następujących informacji podatkowych: 

 1. PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, a także przychodach z tzw. innych źródeł, co do których Bank nie pełni funkcji płatnika (dotyczy m.in.: obrotu papierami wartościowymi, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń);
 2. PIT-11 - informacja płatnika o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych);
 3. IFT-1R, IFT-3R - informacje o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nierezydentów).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w deklaracjach i informacjach podatkowych wykazuje się dane aktualne na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie.

W celu zapewnienia Ci komfortu w relacjach z organami podatkowymi, prosimy o weryfikację oraz zaktualizowanie swoich danych wykazywanych na formularzach podatkowych:

 1. w przypadku PIT-8C oraz PIT-11 są to:
  a)  dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
  b)  dane identyfikacyjne: PESEL,
  c)  adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.
 2. w przypadku IFT-1R oraz IFT-3R są to: 
  a)  dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
  b)  dane identyfikacyjne: numer identyfikacyjny nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
  c)  adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Równocześnie mając na względzie, że warunkiem prawidłowego przekazania formularzy podatkowych oraz skutecznej komunikacji w tym zakresie jest posiadanie przez Bank aktualnego adresu korespondencji, uprzejmie prosimy o weryfikację oraz ewentualne zaktualizowanie adresu do korespondencji, adresów e-mail oraz numerów telefonów komórkowych.

Aktualizacja adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail możliwa jest za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO. Aktualizacji pozostałych danych oraz numerów telefonów należy dokonać osobiście w oddziałach PKO Banku Polskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami najbliższych oddziałów Banku.

Prosimy o aktualizację danych osobowych i adresowych najpóźniej do dnia 31.12.2015 r.