2016-03-03

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 marca 2016 r. zmieniono niektóre postanowienia zawarte w Regulaminie negocjowanej transakcji FX swap w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej (zwanego dalej „Regulaminem”).

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka zmian w § 11 we wspomnianym Regulaminie dotyczących przede wszystkim ograniczenia w wykonaniu przez Klientów niebędących konsumentami odroczonego (rollover) rozliczenia wymiany początkowej lub wymiany końcowej transakcji FX swap.

Wprowadzane modyfikacje wynikają ze zmiany zakresu świadczonych usług związanych z zawieraniem transakcji skarbowych.

W przypadku braku akceptacji wprowadzanych w Regulaminie zmian, mają Państwo możliwość wypowiedzenia na piśmie Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian włącznie. Niewypowiedzenie przez Państwa Umowy ramowej w terminie, o którym mowa wyżej oznacza przyjęcie zmiany Regulaminu z dniem ich wejścia w życie.

Regulamin jest dostepny poniżej w plikach do pobrania.