2018-07-20

W dniu 4 sierpnia 2018 r. nastąpi zmiana postanowień „Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej” (Regulamin) zawartych w Dziale II dotyczącym usług bankowości elektronicznej.

Zmiany wynikają z wprowadzenia do Regulaminu postanowień dotyczących wymagań w zakresie sprzętu technicznego wykorzystywanego przez Klientów przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej.

Wobec braku akceptacji wprowadzanych zmian w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego Biznes Partner w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania.

W przypadku wypowiedzenia umowy rachunku Biznes Partner rozwiązanie umowy nastąpi z upływem terminu wypowiedzenia określonego w r Regulaminie.

Uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa doradcą w przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami.

Treść Regulaminu jest dostępna poniżej.