2018-11-13

15 grudnia 2018 r. zmienia się treść Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej. Zmiany wynikają z wprowadzenia do jego treści postanowień uwzględniających nowelizację ustawy o usługach płatniczych.

Podstawowe zmiany dotyczą:

  1. skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji
  2. zmiany zasad pokrywania kosztów przelewu zagranicznego do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego - możliwość skorzystania jedynie z opcji dzielenia kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu (klauzula kosztowa SHA).

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.

Regulamin