2015-03-18

Z dniem 19.05.2015 roku zmianie ulegają Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim

Ust 1. w § 13. zostaje doprecyzowany i uzyskuje brzmienie: „Z chwilą autoryzacji operacji, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, na rachunku może być zakładana blokada na kwotę operacji. O ile Taryfa dla produktu udostępnionego w kanale mobilnym przewiduje pobranie dla danej operacji opłaty lub prowizji, zostanie ona rozliczona z chwilą rozliczenia operacji.”. Oznacza to, że w momencie autoryzacji transakcji zostanie założona blokada na daną kwotę transakcji, a prowizja za transakcję (jeśli takowa wystąpi), zostanie pobrana dopiero w momencie rozliczenia operacji w systemie banku.

Zapoznaj się z treścią nowego regulaminu.

PKO Bank Polski SA informuje, że:

  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Szczegółowych warunków nie złożysz PKO Bankowi Polskiemu SA sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia podanego w przekazanej Ci informacji,
  2. masz prawo przed datą wejścia w życie zmian Szczegółowych warunków, zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z korzystania z kanału mobilnego i aplikacji IKO bez ponoszenia opłat,
  3. w przypadku gdy złożysz sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie złożysz dyspozycji rezygnacji, o której mowa w pkt 2, kanał mobilny zostanie dezaktywowany w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian Szczegółowych warunków, bez ponoszenia opłat.