2013-11-20

Uprzejmie informujemy, że:

1) z dniem 1 grudnia 2013 r. zmianie ulega Taryfa w zakresie dotyczącym opłat za wyciągi. Dla Klientów nieposiadających usług bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, MultiCash zmianie ulega wyłącznie wysokość opłat pobieranych za wyciągi.

Dla Klientów, korzystających z usług bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, MultiCash zostaną bezpłatnie udostępnione w ramach tych usług wyciągi okresowe oraz zostanie wprowadzona opłata za wyciągi odbierane w oddziale oraz przekazywane pocztą.

Jednocześnie informujemy o możliwości rezygnacji z wyciągów przekazywanych pocztą lub odbieranych w oddziale. Powyższa dyspozycja rezygnacji może zostać złożona w oddziale lub za pomocą serwisu bankowości elektronicznej iPKO.

2) z dniem 1 stycznia 2014 r. Bank wprowadza zmiany w:

  • „Regulaminie rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów rynku mieszkaniowego w Powszechnej Kasie Oszczędności PKO Banku Polskim”,
  • „Regulaminie rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ dla klientów rynku mieszkaniowego w PKO Banku Polskim SA”.

Zmianie ulegają nazwy Regulaminów i niektóre przepisy Regulaminów, w szczególności zapisy dotyczące doręczania wypowiedzenia umowy rachunku oraz usługi aplikacji mobilnej dla firm. Nowe nazwy zmienionych Regulaminów brzmieć będą odpowiednio:

  • „Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”,
  • „Regulamin rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ w PKO Banku Polskim SA”.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie lub Regulaminach, zgodnie z postanowieniami Regulaminów, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego lub rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu niniejszej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

Treść Taryfy oraz Regulaminów dostępna jest w plikach poniżej.