Dobrowolne ubezpieczenia PKO Życie TU SA oraz PKO TU SA dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych udzielanych przez PKO Bank Polski, które mogą mu pomóc w ich spłacie w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń losowych.

Korzystając z tej propozycji możecie Państwo zostać objęci szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, który może obejmować: śmierć, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy albo poważne zachorowanie, utratę źródła dochodu albo inwalidztwo.

Łatwe objęcie ochroną
Wystarczy tylko podpisać Wniosko-Polisę  i opłacić składkę ubezpieczeniową. Udzielenie ochrony zależy od spełnienia warunków określonych w Warunkach Ubezpieczenia (WU).

Możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
Ubezpieczenie dostępne jest w 2 wariantach: podstawowym oraz rozszerzonym, które różnią się wysokością składki ubezpieczeniowej i zakresem ubezpieczenia.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
Wariant podstawowy: zapewnia ochronę w przypadku śmierci, utraty źródła dochodu albo inwalidztwa,

Wariant  rozszerzony: zapewnia szerszą ochronę względem wariantu podstawowego i uwzględnia dodatkową ochronę w  trudnych sytuacjach życiowych takich jak: trwała i całkowita niezdolność do pracy albo poważne zachorowanie. Ponadto w razie zgonu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie  nawet w wysokości 130% sumy ubezpieczenia z dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Przeznaczenie

Z ubezpieczenia, na zasadach wskazanych w Warunkach Ubezpieczenia (WU), może skorzystać Pożyczkobiorca pożyczki gotówkowej udzielanej przez PKO Bank Polski, który ukończył 18 rok życia i jednocześnie w dacie zakończenia spłaty pożyczki gotówkowej, określonej w Pierwotnym Harmonogramie Spłat Pożyczki Gotówkowej nie będzie miał ukończonego 70 roku życia oraz który zawarł umowę pożyczki gotówkowej na okres co najmniej jednego miesiąca a także jeśli nie zostanie przekroczony limit określony w WU dot. sumy udzielonych pożyczek gotówkowych.

Zakres i suma ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia i ochrony
Informacje dodatkowe
Zgłoszenie roszczenia
Zawarcie umowy

Składka za ubezpieczenie jest jednorazowa, płatna z góry za cały okres ubezpieczenia.