Dobrowolne ubezpieczenie PKO Życie TU SA oraz STU Ergo Hestia SA dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych udzielanych przez PKO Bank Polski.

Korzystając z tej propozycji jesteście Państwo objęci szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych np.: śmierci, całkowitej i trwałej niezdolności do pracy, trwałego inwalidztwa, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy lub utraty pracy.

Łatwe objęcie ochroną
Wystarczy tylko podpisać Wniosko-Polisę i opłacić składkę ubezpieczeniową.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej 
Zapewnia szeroką ochronę Pożyczkobiorcy w trudnych sytuacjach życiowych np. trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, trwałego inwalidztwa lub poważnego zachorowania, utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy. Ubezpieczenie daje również bezpieczeństwo Rodzinie Ubezpieczonego w razie jego śmierci.

Możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
Wybierając wariant rozszerzony ubezpieczenia, Klient może dodatkowo zabezpieczyć się na wypadek zgonu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, poważnego zachorowania, całkowitej trwałej niezdolności do pracy. W razie zgonu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem PKO Życie wypłaci osobom wskazanym przez Państwo dodatkowe świadczenie w nawet wysokości 130% salda zadłużenia w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Świadczenie jest wypłacane dodatkowo, niezależnie od Świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego.

Przeznaczenie

Z ubezpieczenia może skorzystać Pożyczkobiorca pożyczki gotówkowej udzielanej przez PKO Bank Polski.

Zakres i suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie w wariancie podstawowym gwarantuje ochronę ubezpieczeniową dla Pożyczkobiorcy na wypadek:

  • śmierci
  • trwałego inwalidztwa
  • utraty pracy
  • czasowej niezdolności do pracy

Świadczenia są przeznaczane na pokrycie zobowiązań finansowych Klienta wobec Banku z tytułu pożyczki gotówkowej (z wyjątkiem świadczenia z tytułu śmierci w NW, które przekazywane jest spadkobiercom Ubezpieczonego). Dodatkowo Klient ma możliwość skorzystania z usług typu assistance (domowego, medycznego, komputerowego).

Ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym - zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ubezpieczenie gwarantowane w ramach ubezpieczenia w wariancie podstawowym oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek:

  • całkowitej i trwałej niezdolności do pracy
  • poważnego zachorowania
  • śmierci w NW
Minimalna wpłata
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Zakres i suma ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia
Zgłoszenie roszczenia

Składka za ubezpieczenie jest jednorazowa, płatna z góry za cały okres ubezpieczenia.