Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego oferowane jest w formie PAKIETU razem z Ubezpieczeniem na życie posiadaczy rachunków kart kredytowych PKO Banku Polskiego.

Korzystając z tak skonstruowanej oferty, Klient zyskuje pewność, że:

  • z tytułu ubezpieczenia na życie posiadaczy rachunków kart kredytowych PKO Banku Polskiego:
    - w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
    - w przypadku całkowitej trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem albo inwalidztwa Ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
  • z tytułu ubezpieczeniana wypadek utraty pracy posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego
    - w przypadku utraty pracy skutkującej utratą zdolności Ubezpieczonego do wywiązania się z obowiązku spłaty zadłużenia karty kredytowej albo trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego,

zobowiązania Klienta z tytułu zadłużenia na karcie kredytowej zostaną przejęte przez Ubezpieczyciela (do limitów i zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia).

Warunki ochrony ubezpieczeniowej zostały zaprojektowane specjalnie dla Klientów PKO Banku Polskiego. Dzięki temu stanowią gwarancję szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i minimum wyłączeń. Przystąpienie do ubezpieczenia jest proste i wygodne - następuje ono w trakcie popisywania umowy o wydanie karty kredytowej i w przypadku ubezpieczenia na życie wymaga podpisania jedynie krótkiej deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową. Ochrona przedłuża się automatycznie na kolejne okresy ubezpieczenia, dzięki czemu klient oszczędza swój czas.

Przeznaczenie

Ubezpieczenie na życie posiadaczy rachunków kart kredytowych PKO Banku Polskiego

Przedmiotem ubezpieczenia jest zgon oraz całkowita trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem albo inwalidztwo Ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.


Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego

Przedmiotem Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego są następstwa utraty pracy przez Ubezpieczonego, powodujące niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązku spłaty zadłużenia, wynikającego z zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Bankiem umowy o wydanie i używanie karty kredytowej albo trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego.

Za dzień wystąpienia wypadku uważa się datę zarejestrowania się Ubezpieczonego jako bezrobotnego we właściwym urzędzie.

Dla kogo?
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy

Opłaty i prowizje

Opłata za pakiet obejmujący:

  • Ubezpieczenie na życie oraz niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem posiadaczy rachunków kart kredytowych PKO Banku Polskiego SA oraz
  • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego SA, wynosi 0,1% bądź 0,13% salda zadłuzenia w zalezności od rodzaju karty.

Posiadacze kart kredytowych: PKO MasterCard Platinium, PKO Visa Infinite nie ponoszą kosztów ochrony ubezpieczeniowej.