Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych.

Korzystając z oferty, Klient zyskuje pewność, że z tytułu ubezpieczenia na życie posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego w przypadku śmierci Ubezpieczonego, zobowiązania Klienta z tytułu zadłużenia na karcie kredytowej zostaną spłacone przez Ubezpieczyciela zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia oraz limitami w nich określonych.

Warunki ochrony ubezpieczeniowej zostały zaprojektowane specjalnie dla Klientów PKO Banku Polskiego. Przystąpienie do ubezpieczenia jest proste - następuje ono w trakcie zawierania umowy o wydanie karty kredytowej i wymaga podpisania jedynie deklaracji przystąpienia. Ochrona przedłuża się automatycznie na kolejne okresy ubezpieczenia, dzięki czemu klient oszczędza swój czas. Dodatkowo, przystąpienie do ubezpieczenia oferowanego przez PKO Bank Polski stanowi wygodną i łatwą metodę na dostarczenie wymaganego zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz karcie produktu, dostępnych w plikach do pobrania.

Przeznaczenie

Ubezpieczenie na życie posiadaczy kart kredytowych

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje zgon Ubezpieczonego w Okresie Ochrony.

Dla kogo i jak przystąpić?

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 65 lat i która jest posiadaczem jednej z poniższych kart kredytowych:

  • PKO MasterCard Platinium
  • PKO Visa Infinite
  • Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

Przystąpienie do ubezpieczenia następuje w trakcie zawierania umowy o wydanie karty kredytowej i wymaga podpisania jedynie deklaracji przystąpienia.

W przypadku nie skorzystania z oferowanego ubezpieczenia przez PKO Bank Polski, posiadacz karty kredytowej zobowiązany jest dostarczyć polisę/y ubezpieczeniową/e w pozostałym niespełnionym zakresie określonym w dokumencie „Informacja o minimalnym wymaganym zakresie ochrony ubezpieczeniowej spłaty limitu kredytowego, dla posiadaczy kart kredytowych PKO BP SA”, a także dokonać przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia na rzecz PKO Banku Polskiego do wysokości zobowiązań wynikających z umowy Karty Kredytowej oraz dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Okres odpowiedzialności

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z w dniu następnym po dniu złożenia deklaracji przystąpienia i trwa 12 następujących po sobie cykli rozliczeniowych i odnawia się na kolejny analogiczny okres ubezpieczenia na zasadach określonych w postanowieniach OWU. W trakcie trwania okresu ubezpieczenia wyróżnia się okresy ochrony rozpoczynające się każdorazowo z momentem wykorzystania jakiejkolwiek części limitu kredytowego na karcie kredytowej przez Ubezpieczonego. Okres ochrony trwa do dnia spłaty salda zadłużenia.

Sumy ubezpieczenia oraz świadczenia

Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Ubezpieczyciel: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Suma ubezpieczenia oraz wysokości świadczeń:

 

Wysokość Sumy Ubezpieczenia dla jednej Karty kredytowej

Wysokość Świadczenia dla jednej Karty kredytowej, niezależnie od rodzaju Karty kredytowej

PKO MasterCard Platinum

PKO Visa Infinite

pozostałe Karty kredytowe

Zgon Ubezpieczonego

Saldo Zadłużenia, maksymalnie 100 000 PLN

 

 

 

Saldo Zadłużenia,

maksymalnie 50 000 PLN

 

Jednorazowe Świadczenie
w wysokości 100% Sumy Ubezpieczenia

Zgon Ubezpieczonego będący następstwem Nieszczęśliwego Wypadku

 

 

Saldo Zadłużenia, maksymalnie 200 000 PLN

 

przy czym Suma Ubezpieczenia w przypadku Salda Zadłużenia nie przekraczającego 5 000 PLN jest równa wysokości Salda Zadłużenia, natomiast w przypadku Salda Zadłużenia przekraczającego 5 000 zł, jest równa wysokości Salda Zadłużenia, jednak nie więcej niż 150% średniego miesięcznego zadłużenia za okres do dnia poprzedzającego wystąpienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, jednakże nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Informacje dodatkowe

Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem grupowym, w ramach którego PKO Bank Polski występuje w roli Ubezpieczającego.

Zgłoszenie roszczenia
Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć  bezpośrednio do PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. lub za pośrednictwem Oddziałów PKO Banku Polskiego S.A. Formularz zgłoszenia roszczenia w ramach ubezpieczenia na życie dostępny jest w zakładce „Dokumenty”.

Koszt ochrony ubezpieczeniowej

Koszt ochrony ubezpieczeniowej ponoszony jest okresowo i pobierany jest przez Ubezpieczającego na ostatni dzień Cyklu Rozliczeniowego, z rachunku Karty kredytowej Ubezpieczonego na podstawie zgody Ubezpieczonego na jego finansowanie i wynosi odpowiednio dla (w zależności od rodzaju karty kredytowej) 0,10% bądź 0,13% salda zadłużenia.

Posiadacze kart kredytowych: PKO MasterCard Platinium oraz PKO Visa Infinite nie ponoszą kosztów ochrony ubezpieczeniowej, koszt finansowany jest przez Bank.

Podstawowe opłaty związane z obsługą ubezpieczenia spłaty kredytu