Polisę ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do kredytu hipotecznego możesz dostarczyć:

- na adres e-mail wskazany w piśmie otrzymanym z Banku lub na adres: informacje@pkobp.pl;

- osobiście do oddziału Banku, który obsługuje umowę kredytową;

- listem poleconym na adres oddziału Banku ( prześlij oryginał lub potwierdzoną kopię przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub pracownika oddziału PKO Banku Polskiego).

Drukuj