2013-06-21

Agencja Moody’s podtrzymała dotychczasowe, wysokie oceny ratingowe PKO Banku Polskiego. Potwierdzenie związane jest z ogłoszonym w ubiegłym tygodniu zamiarem przejęcia aktywów Grupy Nordea w Polsce. W uzasadnieniu analitycy agencji podkreślili, iż planowana transakcja nie zmieni wiarygodności Banku oraz czynników mających wpływ na obecne oceny.

Długo- i krótkoterminowy rating depozytów PKO Banku Polskiego został podtrzymany na poziomie odpowiednio „A2” i „Prime-1” zaś ocena ratingowa siły finansowej na poziomie „C-”. Utrzymano negatywną perspektywę dla długoterminowego ratingu depozytów oraz oceny siły finansowej Banku.

W aktualnym raporcie, oceniając wpływ planowanej transakcji, analitycy podkreślali m.in: siłę finansową PKO Banku Polskiego, ograniczone ryzyko poprzez zagwarantowanie przez Nordea Bank AB finansowania przez 7 lat portfela kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł, Nordea Bank AB będzie ponadto pokrywać przez 4 lata 50 proc. kosztu ryzyka z tytułu strat na tym portfelu przekraczających poziom 40 punktów bazowych w ujęciu rocznym.

Zdaniem analityków początkowy ujemny wpływ transakcji przejęcia aktywów Nordei w Polsce, na wskaźniki kapitałowe będzie łagodzony poprzez stabilną, wysoką dochodowość Banku. Agencja Moody’s zauważa także, że zdolność do absorpcji ryzyka połączonych banków pozostanie stabilna i porównywalna do konkurentów, pomoże w tym zdolność PKO Banku Polskiego do generowania wysokich zysków.

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA są obecnie przyznawane przez trzy znaczące agencje ratingowe, przy czym: Moody’s Investors Service oraz Standard & Poor’s nadają Bankowi rating na zlecenie Banku, zgodnie z własną procedurą oceny banków, zaś agencja Fitch Ratings przyznaje rating - nie zamawiany przez Bank, na podstawie dostępnych, publikowanych informacji.

Ponadto PKO Bank Polski oczekuje na wyniki analizy wpływu planowanej transakcji na rating, dokonywanej przez agencję Standard & Poor's.