PKO Bank Polski SA działając na podstawie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz aktów delegowanych wydanych na podstawie tychże aktów ustawodawczych publikuje „Informację dotyczącą działalności PKO Banku Polskiego SA jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje” oraz „Listę instrumentów, dla których PKO Bank Polski SA działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje”.

PKO Bank Polski SA działając w ramach systemu wykonywania transakcji publikuje dane na temat jakości wykonywania transakcji zgodnie z art. 1 Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji (tzw. RTS 27).

PKO Bank Polski SA podaje do publicznej wiadomości wykaz najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonanych zleceń klientów dla każdej kategorii instrumentów finansowych. Raporty publikowane są co roku zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń (tzw. RTS28).