Opis

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa tożsamości cyfrowej w sektorze bankowym (Zapytanie Ofertowe nr 02-04-2020)

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2020

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:
• pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego pod adresem: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do: 31-05-2020 r.  Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby PKO Bank Polski lub
• drogą elektroniczną na adres: malgorzata.sawicka.2@pkobp.pl.

Wymagania dotyczące składania oferty
Wymaga się złożenia oferty zgodnie z wzorami Załączników.
W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście, wykonawca składa ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:
- nazwa i adres Oferenta;
- nazwa i adres Zamawiającego;
- oznaczenie: – Zapytanie Ofertowe nr 02-04-2020

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, wykonawca składa skan oryginalnej oferty wraz z wymienionymi dokumentami wpisując w tytule maila: Zapytanie Ofertowe nr 02-04-2020

Oferty złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty
a. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w języku polskim w formie pisemnej (w przypadku sporządzenia oferty w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego). Oferent winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
b. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
c. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
d. Termin ważności oferty do 31-12-2020 r.

W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie, z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia.
Zamawiający zastrzega, iż ma prawo unieważnienia postępowania bez wyboru ofert bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje niezwłocznie Oferentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

malgorzata.sawicka.2@pkobp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Sawicka - Menedżer Zespołu Funduszy Unijnych / Tomasz Groszkowski - Ekspert w Zespole Funduszy Unijnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 778 86 73/ 22 778 86 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przygotowane w ramach wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na potrzeby składanego wniosku w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający zleci przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa tożsamości cyfrowej, w zakresie wskazanym w punkcie przedmiot zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa, Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Prace będą realizowane w ramach projektu, który został złożony w naborze prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający zleci przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa tożsamości cyfrowej w sektorze bankowym.

Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zlecenie następujących prac badawczo-rozwojowych: 

Zadanie 1 

Weryfikacja możliwości oraz opracowanie koncepcji wieloskładnikowego uwierzytelniania z możliwością skalowania poziomu bezpieczeństwa. W zadaniu tym zamawiający oczekuje opracowania  modelu skalowania poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami dyrektywy eIDAS, w zależności od rzeczywistych potrzeb oraz wymagań biznesowych. Rozwiązanie powinno pozwolić na lepsze dopasowywanie uwierzytelniania do oferowanych usług, zarówno w odniesieniu do prostych usług informacyjnych czy cyfrowych zasobów mediów, a także do załatwiania spraw urzędowych czy  zaciągania zobowiązań. 

Zadanie 2

Opracowanie modelu dostępu do cyfrowej tożsamości w rozproszonym środowisku blockchain z wykorzystaniem funkcjonujących na rynku standardów uwierzytelniania. Zamawiający oczekuje opracowania modelu dostępu do gromadzonych w planowanej usłudze danych, w tym: ustalenia kto będzie miał do nich dostęp, na jakich zasadach, jakie będzie miał uprawnienia i jak dane będą weryfikowane. Zadanie to obejmuje również wypracowanie rozwiązania umożliwiającego użytkownikowi takiej usługi możliwość sprawdzenia kto, kiedy i w jakim celu sięgał po jego dane. 

Zadanie 3

Integracja platformy testowej ze środowiskiem bankowym. Zintegrowanie i przetestowane udostępnionych przez bank interfejsów z planowanym rozwiązaniem.

 Zadanie 4

Realizacja prototypu - W tym zadaniu w oparciu o dotychczasowe prace (w tym wyniki badań), zostanie przygotowany prototyp rozwiązania. Zamawiający oczekuje, że prototyp będzie składał się z wytworzonych modułów oprogramowania, uruchomionych w docelowej infrastrukturze sieciowej z uruchomioną platformą blockchain. Moduły oprogramowania muszą umożliwić zarówno zasilanie sieci blockchain w dane (tworzenie cyfrowego profilu użytkownika), jak i zarządzanie nimi oraz udostępnianie ich uprawnionym podmiotom. Zamawiający oczekuje, aby od strony integracji z podmiotami biznesowymi udostępnione zostały dedykowane interfejsy API, zaś od strony użytkowników dostępny będzie dedykowany interfejs graficzny, dostępny z poziomu strony www. W zależności od wyników prac etapu II zamawiający może wymagać interfejsów do integracji usługi z rejestrami państwowymi. 

Zadanie 5

Integracja z partnerami zewnętrznymi. Zamawiający wymaga aby w ramach testów planowana możliwa była również integracja prototypu z partnerami biznesowymi celem weryfikacji założonych funkcjonalności oraz sprawdzenia poprawności i niezawodności działania wytworzonych interfejsów. Integracja z partnerami jest również niezbędna w celu wytworzenia kompletnego ekosystemu (środowiska) na potrzeby testów.

Uniwersalność i szeroka funkcjonalność rozwiązania powinna być przetestowana w różnych zastosowaniach rynkowych, niekoniecznie tylko w obszarze usług świadczonych przez bank. Najlepszym sposobem na realizację takich testów jest integracja z firmami, które również świadczą usługi masowe i są klientami banku. Integracja, oprócz aspektów typowo funkcjonalnych (dla użytkowników oraz partnera) pozwoli również przetestować interfejsy programistyczne (API), przygotowane na potrzeby integracji rozwiązania z zewnętrznymi podmiotami. Współpraca z partnerami z różnych obszarów rynku pozwoli zdobyć szersze doświadczenia i wiedzę rynkową oraz lepiej dopasować usługę do rzeczywistych potrzeb rynku. 

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy to 16  miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia prac czerwiec  2020 r., a zakończenia wrzesień 2021 r. Szczegółowy Harmonogram wykonywania poszczególnych prac zostanie opracowany na etapie sporządzania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.

Załączniki

  • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań
  • Załącznik nr 2 - Formularz oferty
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wiedza i doświadczenie
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o poufności

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykazanie doświadczenia w realizacji: 

Wykazanie wiedzy i doświadczenia w obszarze cybertożsamości lub cyberbezpieczeństwa potwierdzone co najmniej posiadanymi nie krócej niż 3 miesiące własnymi zgłoszeniami patentowymi bądź patentami z obszaru cyberbezpieczeństwa lub cybertożsamości oraz posiadanie doświadczenia członków zespołu w realizacji projektów B+R w tych obszarach  (posiadanie doświadczenia oznacza, udział w projektach B+R z powyższego zakresu przez przynajmniej dwóch członków zespołu oraz pełnienie roli kierowniczej w projektach B+R z powyższego zakresu przez przynajmniej jednego członka zespołu). 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

Dodatkowe warunki

Dodatkowe postanowienia:
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
o Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
o Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który złożył ofertę oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej.
o Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego.


Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w harmonogramie, zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
- Oświadczenie o doświadczeniu i potencjale kadrowym - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

- Oświadczenie o poufności - Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM: Wartość oferty brutto PLN
WAGA W PROCENTACH (%) 100
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie wartość oferty brutto w PLN. Punkty przyznawane będą wg poniższego wzoru:


               Najniższa wartość oferty brutto
C = ------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów.
             Wartość oferty badanej brutto

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta o najniższej wartości brutto PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest wartość oferty brutto, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wartości wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą wziąć udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest Oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

Adres

Puławska 15
02-515 Warszawa
mazowieckie, Warszawa

Numer telefonu: 22 580 21 49

NIP: 5250007738

 

Wybrano wykonawcę – PHONEID sp. z o. o.