Opis

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Bytomiu Marcin Łagiewka Kancelaria Komornicza nr V w Bytomiu zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136 kpc, że w dniu 28.09.2022 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Marcina Łągiewki w 41-936 Bytom ul. Suchogórska 123 odbędzie się 

D R U G A   L I C Y T A C J A
której przedmiotem jest niżej określona nieruchomość:

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste
Działka ewidencyjna o numerze 1683/25
identyfikator działki: 246201_1.0015.1683/25
położona w Bytomiu w obrębie ewidencyjnym Szombierki
o łącznej powierzchni 0,4261 ha
użytkowanie wieczyste do 05.12.2089 r.

która posiada urządzoną księgę wieczystą nr: KA1Y/00040838/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział IV Ksiąg Wieczystych

Akta postępowania egzekucyjnego wraz z opinią biegłego sądowego znajdują się do wglądu w kancelarii Komornika w godzinach pracy kancelarii.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 881 388,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: 440 694,00 zł

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 88 138,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Komornik wskazuje jako preferowany sposób wniesienia rękojmi wpłacenie wymaganej kwoty na najpóźniej dwa dni przed licytacją na konto komornika 05 1050 1100 1000 0090 3173 2085 ING Bank Śląski.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku − do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. W przypadku, kiedy cena nabycia przewyższa kwotę 500,00 zł, nabywca obowiązany jest wpłacić natychmiast jedną piątą ceny, jednakże nie mniej niż pięćset złotych. Resztę ceny uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii Komornika bądź na rachunek bankowy Komornika lub kancelarii komorniczej do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji, przybicia i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
w zastępstwie Komornika Sądowego Marcina Łągiewki  

Komornik Sądowy mgr Adrian Niedbalski

Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka