Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-08-2022 o godz. 12:00w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, której właścicielem jest EKO - KONSULTING Sp. z o.o. położonej przy Daszewo, 78-230 Karlino, dla której  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Wileńska 2, Białogard, 78-200 Białogard) prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/00012765/2.

Opis nieruchomości:

działki gruntu nr 440, 460, 468, 457/2, 469 o łącznej pow. 8,28 ha. Działka nr 440 o powierzchni 1,03 ha jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej. Na datę oględzin działka porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych w części zakrzaczona. Wskaźnik bonitacji dla przedmiotowej działki wynosi 0,60. Działka nr 457/2 o powierzchni 2,60 ha jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny – wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej z miejscowymi odchyleniami rzędnych. Na datę oględzin działka porośnięta trawą na gruntach ornych. Na działce zlokalizowane są żelbetowe słupy elektroenergetyczne. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej udostępnionej przez geoportal przez teren działki przebiega podziemna infrastruktura. Uzbrojenie działki w urządzenia infrastruktury technicznej: w zasięgu. Wskaźnik bonitacji dla przedmiotowej działki wynosi 0,65. Działka nr 460 o powierzchni 3,04 ha jest niezabudowana, posiada kształt regularny – wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej z miejscowymi odchyleniami rzędnych. Na datę oględzin działka porośnięta trawą na gruntach ornych. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej udostępnionej przez geoportal przez teren działki przebiega podziemna infrastruktura. Uzbrojenie działki w urządzenia infrastruktury technicznej: w zasięgu. Wskaźnik bonitacji dla przedmiotowej działki wynosi 0,84. Działka nr 468 o powierzchni 0,81 ha jest niezabudowana, posiada kształt w miarę regularny, teren o konfiguracji płaskiej z miejscowymi odchyleniami rzędnych. Na datę oględzin działka porośnięta trawą na gruntach ornych w części roślinnością siedlisk łąkowych oraz zakrzaczeniami. Uzbrojenie działki w urządzenia infrastruktury technicznej: w zasięgu. Wskaźnik bonitacji dla przedmiotowej działki wynosi 0,12. Działka nr 469 o powierzchni 0,80 ha jest niezabudowana, posiada kształt w miarę regularny, teren o konfiguracji płaskiej z miejscowymi odchyleniami rzędnych. Na datę oględzin działka porośnięta trawą na gruntach ornych w części roślinnością siedlisk łąkowych oraz zakrzaczeniami. Uzbrojenie działki w urządzenia infrastruktury technicznej: w zasięgu. Wskaźnik bonitacji dla przedmiotowej działki wynosi 0,08. Dojazd do działki numer 457/2, 460, 468, 469 z drogi gruntowej tj. działka numer 465 która stanowi drogę gminną. Dojazd do działki numer 440 drogą gruntową tj. działka numer 455 która stanowi drogę gminną.

Suma oszacowania wynosi 892 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 594 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lipowa 1, Białogard, 78-200  Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Źródło: Licytacja komornicza