Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2015 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Hoene Wrońskiego, 42-217 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: dz. o pow. 0,0621 ha, bud. mieszk. o pow. uż ok. 200 m2

Suma oszacowania wynosi 360.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270.230,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004. najpóżniej w dniu poprzedzającym licytację

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 40, Częstochowa, 42-200 Częstochowa tel. 343664905 / fax. 343664905.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218395

Numer oferty: L/26/N/05/15
Region: śląskie
Cena: 270.230,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka