Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Blaszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9 w sali nr 49 budynek B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działka 28/1 o pow.0,1065ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz niezabudowana działka 28/3 o pow.0,0508ha położonej: 62-280 Kiszkowo, Dąbrówka Kościelna, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 148 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 450.00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 860.00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Gniezno 75 10204115 0000 9902 0004 0188 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie przy ul. Franciszkańska 9 w pok. 37 budynek B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Blaszkowski ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno telefon: 061 4245351 e-mail: gniezno1@komornik.pl

Numer oferty: L/26/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 111.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka