Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Bielsku   Podlaskim   Łukasz Ignatowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-10-2015r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami usługowo-handlowymi położonej przy ulicy Lipowej  oznaczonej numerem geodzeyjnym 815 o powierzchni 0,0781 ha położonej: 17-200 Hajnówka, miasto Hajnówka obręb 1,

Suma oszacowania wynosi 368 032,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 245 354,67zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 803,20zl. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku Podlaskim54 12405253 1111 0010 5382 8298 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własrlości na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz Kancelaria Komornicza ul. Kopernika 5, 17-100 Bielsk Podlaski tel. - fax. 0-85 7305155 e-mail: koinomikbielskpodlaski@onct.pl

 

Numer oferty: L/22/N/10/15
Region: podlaskie
Cena: 245.354,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny