Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach   Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 10.50  w sali nr 210 w Sądzie Rejonowym  w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Klecza Górna gm. Wadowice stanowiącej własność dłużników posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w  Wadowicach .

Jest to lokal mieszkalny o nr adresowym Klecza Górna 124  składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i klatki schodowej o łącznej powierzchni 89,90m2. Lokal położony jest na piętrze budynku dwurodzinnego na działce 240/123 o pow. 744m2 w Kleczy Górnej, która stanowi nieruchomość wspólną - udział dłużnika wynosi 1/2 część. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 168.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 112.133,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 16.820,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560 Bank Pekao S.A.O/Wadowice albo w gotówce w kancelarii komornika  - kasa w kancelarii czynna od 7.30 do 15.30. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 81/14 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach  Mirosława Wójcicka Kancelaria Komornicza 34-100  Wadowice , ul. Mickiewicza 27/7 tel/fax:  033 873 26 65,  www.komornik.wadowice.pl,  email:  wadowice.wojcicka@komornik.pl  

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/210808

Numer oferty: L/48/N/05/14
Region: małopolskie
Cena: 112.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie