Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Włodzimierz Pachciarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2015 o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy ul.Chopina 28, 62-510 Konin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Konin, ul. 11 Listopada 18, 62-510 Konin, dla której Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 95 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Konin 65102027460000340200198853. (wpłatę należy powiększyć o kwotę przelewu w wysokości 3,00zł)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Słowackiego 10 A, który można przeglądać w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Włodzimierz Pachciarz

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 10 A, Konin, 62-500 Konin

tel. 63 244 51 80 / fax. 63 242 85 06

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/201565

Numer oferty: L/66/N/02/15
Region: wielkopolskie
Cena: 71.625,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie