Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie w sali D-23 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

prawa własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego  położonego w Krakowie przy  ul. Bobrzyńskiego 41b który posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  345.614,00 zł. Cena wywoławcza w licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:  230.409,33 zł. Przystępując do licytacji licytant jest zobowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 34.561,40 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika 21861900060030002580100001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 20 stycznia 2014 r. o godz. 09:00 - 09:30, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich

ul. Cystersów 13a/3,31-553 Kraków tel. 12 414-38-34

Numer oferty: L/125/N/11/13
Region: małopolskie
Cena: 230.409,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie