[Archiwalny] Michałowo, woj. warmińsko-mazurskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2013 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Andersa 2, 14-200 Iława, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Michałowo, 14-240 Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 29 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Maciej Garczyński

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 2A, Iława,

14-200 Iława

tel. 89 6797277 / fax. 89 6797277

e-mail: ilawa2@komornik.pl

strona internetowa: www.komornik-ilawa.pl

http://cms.pkobp.pl.k2prod.inteligo.com.pl/admin/tree/node/#url=/admin/tender/new/22109/

 

Numer oferty: L/67/N/11/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 21.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka