Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2015 o godz. 13:30 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Morliny, 14-100 Ostróda. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Morlinach (ok.1 km od Ostródy), obejmująca działki nr 4/103, 4/104, 4/105, 4/106. Działka nr 4/103 o powierzchni 0,5166 ha zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1051,16 m2, działka nr 4/106 o powierzchni 0,3008 ha zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1047,64 m2, działka 4/104 o powierzchni 0,7291 ha zabudowana budowlą-silosami, placem składowym o powierzchni 2800m2, działka 4/105 o powierzchni 0,1548 ha stanowiąca drogę. Na działce nr 4/106 i 4/103 usytuowane dwa budynki usługowe typu hale (trzy nawowe) o takiej samej konstrukcji, układzie i podobnych parametrach technicznych. Pomiędzy dwoma budynkami usługowymi jest budynek (wcześniej wykorzystywany jako zaplecze biurowe, socjalne i kotłownia) stanowiący łącznik pomiędzy nimi. Wewnątrz budynki są zdewastowane, zniszczone do kapitalnego remontu. Urządzenia wykorzystywane na sortowni odpadów zdemontowane, zniszczone. Teren pomiędzy budynkami utwardzony żelbetowymi płytami drogowymi obecnie zanieczyszczony odpadami komunalnymi w ogromnej ilości. Nieruchomość przyłączona do zewnętrznych sieci wodociągowej, energetycznej oraz wyposażona we własną sieć kanalizacyjną i deszczową. Instalacje CO oraz wentylacyjne zniszczone. Obecnie nieruchomość jest opuszczona (żaden z budynków usługowych nie jest użytkowany). Droga dojazdowa do nieruchomości wyłożona polbrukiem, wolna od zanieczyszczeń odpadów komunalnych. Nieruchomość w całości ogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi wojewódzkiej nr 15. ** Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce do dnia 14 września 2015r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 11456/13" **

Suma oszacowania wynosi 19 697,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 772,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 969,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda tel. 896421533 / fax. 896420735.

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223855

Numer oferty: L/72/N/08/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 14.772,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka
Obiekt komercyjny