Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Partyzantów 6A, 24-100 Puławy, pokój I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Olesin , 24-170 Kurów, dla której Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi niezabudowane działki gruntu o nr ew. 180/1, 180/3 oraz zabudowaną budynkiem mieszkalnym, starym domem drewnianym i budynkiem gospodarczym działkę nr 180/4 o łącznej powierzchni 3,20 ha. Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu dróg powiatowych asfaltowych, pośród gruntów o zróżnicowanym przeznaczeniu, w dużej części objęta ochroną konserwatorską, ze względu na sąsiedztwo zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego.

Suma oszacowania wynosi 307 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 205 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 770,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można

uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 17102032190000900200119826.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat Kancelaria Komornicza, Piaskowa 3A/10, Puławy, 24-100 Puławy tel. 81 8885970 / fax. 81 5651616

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/167284

Numer oferty: L/132/N/09/14
Region: lubelskie
Cena: 205 133,33 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka