Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2013r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 933 m.kw., zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej, w dobrym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej ok. 177 m.kw. i powierzchni gospodarczej ok. 104 m.kw..Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo, ul. Sadowa, Michałów Reginów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 492.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 369.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49.200,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 7 O. w Warszawie nr:

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek Komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku Komornika przed rozpoczęciem licytacji. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek, ul Norwida 2C, 04-120 Legionowo, tel. 22 7848388

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74322

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 369.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka