Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Suliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-11-2013r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 5 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 97-330 Sulejów, Poniatów, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 547 300,00 PLN, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy  oszacowania i wynosi 410 475,00 PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 730,00 PLN. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie  46 1020 3916 0000 0202 0078 6756 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno z przeglądać w I kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim
Sławomir Suliński Kancelaria Komornicza w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski AI.3-go Maja 4tel. 044-6497370 e-maił: piotrkowl@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/100680

 

Numer oferty: L/130/N/10/13
Region: łódzkie
Cena: 410.475,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka