Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrad Ciesielski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. że w dniu 19 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ulicy Szyperskiej 14 w sali 106 odbędzie się:

                                                  PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Swarzędzu, przy ul. Zwycięstwa. Szacowaną nieruchomość stanowią zgodnie z treścią księgi wieczystej działki nr 128/12, nr 129/15, zaś zgodnie z wskazaniami ewidencji gruntów działki nr 279 (powierzchnia 463,00 nr) oraz nr 280 (powierzchnia 304,00 m2), o łącznej powierzchni 767,00 m2. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej o powierzchni 167,00 nr (w tym piwnica 53,00 m2) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 52,00 nr (powierzchnia zabudowy 62.00 nr). 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 343.600,00 zł. Cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 257.700,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 34.360,00 zł, najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2014 roku w gotówce lub w kasie kancelarii Komornika Sądowego w Poznaniu, przy ulicy Trójpole 3A lub wpłacić na konto: PKO BP S.A. 65 1020 4027 0000 1102 0391 0833

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizji z Komornikiem. Akta postępowań egzekucyjnych wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, przy ulicy Szyperskiej 14. w godzinach pracy Sądu. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Konrad Ciesielski Kancelaria Komornicza: ul. Trójpole 3A, 61-693 Poznań, tel./Jux.: 061 855-40-15, 061 855-40-43.

 

Numer oferty: L/46/N/07/14
Region: wielkopolskie
Cena: 257.700,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka