Opis

TARTAK PŁOCICZNO Sp. z o.o. w upadłości w Płocicznie. KRS: 0000080664. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 83/16.

Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocicznie ogłasza przetarg na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz ruchomości drobnych na podstawie uchwał Rady Wierzycieli, potwierdzonych protokołem z dnia 19 grudnia 2022 r., w których to zostały zatwierdzone warunki przetargu i aukcji.

Warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

Cena minimalna netto zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalona zostaje w wys. 20,2% wartości oszacowania, tj. 3.250.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W związku ze sprzedażą majątku dłużnika jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 października 2018 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.551.2018.2.MMA. Rada Wierzycieli jednocześnie ustaliła warunki przetargu i aukcji ZCP:

Elementy zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

 1. W skład ZCP wchodzą:
   a/ prawo własności nieruchomości budynkowej zabudowanej KW nr SU1S/00048584/8 oraz grunt jako prawo użytkowania wieczystego, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 6.100.000 zł netto, zaś wg wyceny sporządzonej 16.05.2022 r., przez rzeczoznawcę Martę Sokołowską 4.400.000 zł netto,
   b/ prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z linii do przetarcia drewna iglastego bez budynków, w tym sortownika drewna stanowiący wartość 10% przedmiotowej linii, położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, dz. nr 944, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 10.514.160 zł netto,
   c/ prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z wykazu zawartego w opinii z dnia 17 marca 2017 r. sporządzonej przez biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstw - Mirosława Szpicę, położonego w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, w szczególności dz. nr 944 z pominięciem ruchomości:
  - wobec których zostały złożone wnioski o wyłączenie ze spisu inwentarza, a wobec których nie zapadły prawomocne orzeczenia (wnioski w aktach sprawy),
  - zostały ujęte w opinii biegłego, natomiast wyłączone ze spisu inwentarza (spis nieobjętych składników w aktach sprawy),
  - wobec których został złożony wniosek o sprzedaż z wolnej ręki z uwagi na wiek i małą wartość ruchomości (ruchomości drobne),
  - których oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 1.188.746 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) netto.

Obowiązki nabywcy:

 1. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Obwieszczenie o przetargu:

 1. Syndyk obwieszcza o przetargu:
  1. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  2. na portalach internetowych polskich i w miarę możliwości zagranicznych,
  3. osobiście informując potencjalnych oferentów w formie pisemnej.
 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa, i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Prawa upadłościowego, a ponadto Sędzia komisarz oraz syndyk, jego małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z Nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z Nimi w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, upadły.

Oferty:

 1. Oferty należy składać w dwóch kompletnych, tożsamych w treści ofert w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. na adres: Daniel Zabłocki Syndyk Masy Upadłości TARTAK Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocicznie, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.
 2. Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
 3. Oferty winny zostać przesłane listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg na zorganizowaną część przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o.-NIE OTWIERAĆ"
 4. Każda oferta powinna zawierać:
  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
  2. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.
  3. Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
  4. Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.
  5. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
  6. Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.
  7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  8. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).
  9. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.
  10. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.
  11. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.
  12. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  13. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków.
  14. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.
  15. W przypadku podmiotów zagranicznych, które ustawa obliguje do uzyskania zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości, promesę udzielenia takiego zezwolenia.

Wadium:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 325 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
  Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości, ING Bank: PL 55 1050 1953 1000 0090 3108 1749 z dopiskiem: Przetarg na zorganizowaną część przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o. najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.

Przetarg pisemny:

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze Syndyka lub kancelarii notarialnej w dniu 20 lutego 2023r., o godzinie 1200.
 2. Przetarg dojdzie do skutku, jeśli chociaż jeden oferent zaoferuje cenę równą co najmniej cenie minimalnej.
 3. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:
  a/ stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,
  b/ ustala liczbę złożonych ofert,
  c/ sprawdza, czy wadium zostało wpłacone przez oferentów, d. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:
  - odpowiadają warunkom regulaminu przetargu,
  - zostały złożone w wyznaczonym terminie,
  - zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta,
  - w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki przetargu, oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania.
 4. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta.
 5. Z otwarcia ofert syndyk sporządzi protokół.

Aukcja:

 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:
  1. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za całość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,
  2. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,
  3. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,
  4. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  5. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,
  6. syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.
 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

Rozstrzygnięcie:

 1. Osoba, której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy wpłacić na rachunek bankowy ww. oferowaną kwotę pomniejszoną o wpłacone wadium.
 2. Zawarcie umowy z oferentem, którego oferta została wybrana nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka w terminie z nim ustalonym, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty sporządzenia protokołu przyjęcia oferty.
 3. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.
 4. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna przepadnie na rzecz masy upadłości.
 5. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 6. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
 7. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 8. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.
 9. Oglądanie przedmiotu sprzedaży, wydanie regulaminu, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz dodatkowych informacji, może nastąpić po uzgodnieniu z syndykiem; e-mail: zablocki@kdgir.pl.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 60 poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Źródło: Syndyk